ZASADY POWOŁYWANIA
TERENOWYCH REFERATÓW WERYFIKACYJNYCH

§ 1

 1. W skład Terenowych Referatów Weryfikacyjnych TOK (zwanych dalej REFERATAMI) mogą wchodzić wyłącznie przodownicy turystyki kajakowej PTTK i instruktorzy turystyki Polskiego Związku Kajakowego.
 2. Referaty mogą być jedno i wieloosobowe.
 3. REFERATY mogą uzyskiwać uprawnienia do weryfikowania odznak o wysokości nie większej niż maksymalny stopień odznaki posiadanej przez jej członków.
 4. Zgłoszenie składu REFERATU, jak również zmiany jego składu osobowego, powinny być dokonywane na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych “ZASAD”.
 5. Zgłoszenia winny być przesyłane do KTK ZG PTTK w 2-ch egzemplarzach.
 6. Osoby tworzące REFERATY muszą posiadać przeszkolenie z zakresu weryfikacji TOK.
 7. Szkolenia będą prowadzone przez Komisję Turystyki Kajakowej ZG PTTK oraz Komisję Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego.
 8. Terenowe Referaty Weryfikacyjne posługują się pieczątką według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych “ZASAD”.

ZASADY WERYFIKACJI TURYSTYCZNYCH ODZNAK KAJAKOWYCH

§ 2

 1. Każdy członek REFERATU ma prawo weryfikować odznaki samodzielnie i jest osobiście odpowiedzialny za swoje decyzje w tym zakresie.
 2. W czasie weryfikacji odznak TOK obowiązuje zasada, że nie można weryfikować wyższych stopni odznak niż te, które samemu się posiada.
 3. Każdą zweryfikowaną odznakę członek REFERATU potwierdza w książeczce TOK własnoręcznym podpisem jednocześnie podając swoje imię, nazwisko oraz stopień i numer legitymacji Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktora Turystyki Polskiego Związku Kajakowego.
 4. Dla każdego rodzaju i stopnia odznaki REFERAT winien prowadzić rejestr, w którym należy odnotowywać:
 1. nazwisko, imię i adres właściciela książeczki TOK.
 2. datę weryfikacji odznaki,
 3. kolejny numer pozycji rejestru, podlegający w danym roku wpisowi do książeczki TOK (np. wpis 23/02 oznacza 23 odznakę danego stopnia i rodzaju przyznaną w 2002 r.),
 4. liczbę zweryfikowanych wielkości (odpowiednio do odznak: kilometrów, szlaków, dni odbytego spływu).
 1. Do dnia 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym REFERATY zobowiązane są do przesłania sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji. Sprawozdania te należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych “ZASAD”.
 2. Niespełnienie wymogu zapisanego w punkcie 5 może być przyczyną wykreślenia REFERATU z rejestru oraz cofnięcie uprawnień do weryfikacji odznak.
 3. Odznaki od stopnia VI ZA WYTRWAŁOŚĆ wymagają nadania numeru z centralnego rejestru odznak, prowadzonego przez KTK ZG PTTK.
 4. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK może weryfikować i przyznawać wszystkie stopnie TOK bez konieczności spełniania warunku wymienionego w punkcie 2.

§ 3

Tracą moc “Zasady powoływania terenowych zespołów weryfikacyjnych” i “Zas
ady weryfikacji turystycznych odznak kajakowych” z dnia 26.05.1995 r.

§ 4

Niniejsze “ZASADY” zostały zatwierdzone przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r.i obowiązują od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26.04.2002 r.