ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW
DLA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTTK

Kursy dla kandydatów na Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK oraz kursy podwyższające kwalifikacje organizowane są w miarę zapotrzebowania na fachową kadrę programową w określonym regionie lub środowisku.
 1. Formy szkolenia
  1. Kurs stacjonarny – część teoretyczna i praktyczna realizowana w jednej lub wielu sesjach, w warunkach umożliwiających przeprowadzenie ćwiczeń przewidzianych programem szkolenia.
  2. Szkoleniowe spływy kajakowe – realizowana jest część teoretyczna i praktyczna w warunkach umożliwiających przeprowadzenie zajęć teoretycznych i ćwiczeń przewidzianych programem szkolenia.
  3. Kurs zaoczny – materiały szkoleniowe i wykaz niezbędnej literatury umożliwiającej opanowanie materiału teoretycznego przewidzianego w programie szkolenia oraz zajęcia w postaci konsultacji zapewnia organizator. Kurs musi być zakończony 2-3 dniowym zgrupowaniem umożliwiającym nieobowiązkowe dla kursantów zapoznanie z wybranymi tematami teoretycznymi. Część praktyczna realizowana jest na spływie szkoleniowym przeprowadzanym dla wszystkich uczestników kursu.
  4. Wszystkie szkolenia winny być przeprowadzane w warunkach umożliwiających odbycie zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych gwarantujących realizację założonego programu szkolenia.
 2. Egzaminy


  1. Egzaminy teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez komisję, której skład podlega uzgodnieniu z KTK ZG PTTK.
  2. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w oparciu o test egzaminacyjny o konstrukcji mieszanej, zawierającej pytania testowe – wybór z kilku możliwości i pytania opisowe.
  3. Egzamin ustny może mieć jedynie charakter uzupełniający i przeprowadza się go tylko w sytuacji, gdy wystąpią wątpliwości, co do interpretacji zapisu użytego w teście.
  4. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedlekarskiego, technik pływania i zagadnień związanych z terenoznawstwem.
  5. Egzamin odbywa się w oparciu o wcześniej opublikowany wykaz pytań egzaminacyjnych.
  6. Egzaminy mają charakter ogólnokrajowy i odbywają się w terminach i miejscu ogłaszanym przez KTK ZG PTTK.
  7. Osoby posiadające TOK w stopniu minimum V i spełniający pozostałe wymagania formalne przewidziane dla uzyskania stopnia przodownika TK PTTK mogą być dopuszczone do zdawania egzaminu na zasadach eksternistycznych.
  8. Egzamin eksternistyczny jest przeprowadzany na zasadach ogólnych obowiązujących pozostałych kandydatów na przodowników TK PTTK.

 3. Organizacja kursu
  1. Inicjatywa organizacji i realizacji kursu oraz przeprowadzenia egzaminu może należeć do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej.
  2. Organizator kursu dokonuje naboru uczestników, gromadzi ankiety kandydatów (wzór nr 1) i je opracowuje.


   1. Podaje szczegółowy program kursu według “Ramowego programu szkolenia” (Ramowy program szkolenia jest programem minimum).
   2. Opracowuje preliminarz kursu i ewentualnie występuje o jego dofinansowanie (w przypadku wystąpienia o dofinansowanie obowiązuje druk wzór nr 2).
   3. Ustala termin, miejsce, rodzaj kursu lub szkolenia, wykaz wykładowców, osobę proponowaną na kierownika kursu.
   4. Uzgadnia z KTK ZG PTTK termin egzaminu.
   5. Przesyła do KTK ZG PTTK:
  • listę uczestników z wyszczególnieniem ich dotychczasowych kwalifikacji (wzór nr …………);
  • szczegółowy program kursu;
  • listę wykładowców i nazwisko proponowanego kierownika kursu;
  • preliminarz kursu – jeśli zamierza występować o dofinansowanie kursu przez ZG PTTK.
   1. Występuje do KTK ZG PTTK o zatwierdzenie:
 • kandydatury kierownika kursu;
 • programu kursu;
 • listy wykładowców;
 • terminu i miejsca kursu.

  1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK po sprawdzeniu strony formalnej organizowanego kursu (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności programu kursu z obowiązującym programem szkolenia) oraz kwalifikacji wykładowców i kierownika kursu rejestruje kurs.
 1. Prowadzenie kursu i rozliczenie kursu
  1. Kierownik kursu:
 1. Nadawanie uprawnień przodownika.

  1. KTK ZG PTTK po otrzymaniu protokółów egzaminacyjnych i ankiet osobowych uczestników kursu weryfikuje otrzymane materiały pod kontem zgodności z wymogami formalnymi.
  2. Po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w punkcie 5.1, KTK ZG PTTK nadaje uprawnienia przodownika turystyki kajakowej PTTK, ewidencjonuje przodowników w centralnym rejestrze kadry PTTK.
  3. Wystawia legitymacje przodowników (wzór nr 7) i przesyła je kierownikowi kursu.
  4. Wystawia karty osobowe i przesyła je kierownikowi kursu oraz macierzystym oddziałom PTTK każdego przodownika.
Uwagi.

 1. Zasady organizacji kursów dla przodowników turystyki kajakowej PTTK zostały przyjęty przez Komisję Turystyki Kajakowej ZG PTTK w dniu 13.02.2004 r. i zatwierdzone przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 23 marca 2004 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.
 2. Niniejszym przestają obowiązywać dotychczasowe Zasady organizacji kursów dla przodowników turystyki kajakowej PTTK.
Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK
Warszawa, dnia 26.03.2004