Załącznik do "Zasad organizacji kursów dla przodowników turystyki kajakowej PTTK"

Przykładowe pytania egzaminacyjne
dla kandydatów na przodownika turystyki kajakowej

Ilość pytań: 399

1. Historia turystyki, krajoznawstwa i kajakarstwa
 1. Canoandes, najbardziej znana polska wyprawa kajakowa została zorganizowana przez
  a) Akademicki Klub Turystyki Kajakowej ''Bystrze''
  b) Klub Kajakarstwa Górskiego ''Himalaje''
  c) Polski Związek Kajakowy
 2. Jak nazywał się szkocki prawnik, który był prekursorem turystyki kajakowej w Europie?
  a) John MacGregor
  b) Robert Baden-Powell
  c) John Walker
 3. Kajakarstwo górskie pojawiło się w programie Igrzysk Olimpijskich
  a) w Monachium, w 1972 roku
  b) w Moskwie, w 1980 roku
  c) w Sydney, w 2000 roku
 4. Nazwa ?kajak" pochodzi z języka:
  a) łacińskiego
  b) eskimoskiego
  c) angielskiego
  d) niemieckiego
 5. Pierwsze przepłynięcie Atlantyku kajakiem miało miejsce w roku
  a) 1928
  b) 1956
  c) Nikt dotychczas tego nie dokonał
 6. Pierwsze przepłynięcie Bałtyku kajakiem było dokonaniem
  a) Polaków - z Polski do Szwecji w 1992
  b) Niemca - z Rugii do Szwecji w 1975
  c) Polaka - ze Szwecji do Polski w 1989
  d) Nikt dotychczas tego nie dokonał.
 7. ''Umiak'' to:
  a) Łódź zbudowana z trzciny używana w Egipcie
  b) Technika wiosłowania stosowana przez Indian kanadyjskich
  c) Eskimoski kajak kobiecy
 8. W którym roku Komisja Kajakowa przy Polskim Związku Narciarskim przeistacza się w samoistny Polski Związek Kajakowy
  a) 1925
  b) 1946
  c) 1935
  d) 1930
 9. W którym roku utworzono pierwszą polską organizację kajakową:
  a) 1950
  b) 1928
  c) 1918
  d) 1946
 10. Z jakich organizacji turystycznych powstało PTTK:
  a) PZK i PTK
  b) PTK i PTT
  c) TPPR i PZK
 11. Zaznacz prawdziwe fakty historyczne:
  a) Polski Związek Kajakowy pod tą nazwą istnieje od 1928 roku
  b) John McGregor zbudował pierwszy sztywny kajak
  c) W 1928 roku powstała Komisja Kajakowa przy Polskim Związku Narciarskim
  d) Po raz pierwszy kajaka użyli Wikingowie
  2. Organizacja turystyki kajakowej w Polsce i na świecie
 1. Celem działania PTTK jest:
  a) rozwijanie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo
  b) upowszechnianie imprez turystycznych
  c) upowszechnianie imprez kajakowych
 2. Podaj pełne nazwy oraz miasto siedziby obu polskich komisji kajakowych:
 3. Terenem działania Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK jest:
  a) obszar miasta stołecznego Warszawy
  b) obszar całego kraju
  c) obszar makroregionu północnego
 4. Wymień nazwy trzech organizowanych w Polsce międzynarodowych spływów kajakowych:
  3. Statuty i regulaminy (PTTK, PZK, ICF)
 1. Co jest podstawą przyznania Górskiej Odznaki Kajakowej w stopniu brązowym
  a) przepłynięcie 8 szlaków z wykazu "A"
  b) przepłynięcie 7 szlaków z wykazu "B"
  c) przepłynięcie 2 szlaków z wykazu "A"
 2. Co przodownik (instruktor) turystyki kajakowej potwierdza swoją pieczątką spotkanym na szlaku kajakarzom:
  a) weryfikuje przebyte szlaki
  b) fakt spotkania na szlaku
  c) fakt przepłynięcia odpowiedniego odcinka szlaku
 3. Czy przy zdobywaniu punktów na TOK jest obowiązek pływania rzekami nizinnymi i górskimi:
  a) tak
  b) nie
  c) tylko przy zdobywaniu odznak wyższych stopni (powyżej stopnia V)
 4. Do ukończenia którego roku życia można przyznawać Dziecięcą Odznakę Kajakową Kiełbik?
  a) 9
  b) 11
  c) 8
  d) 10
 5. Ilu stopniowa jest Górska Odznaka Kajakowa?
  a) 2 stopniowa
  b) 3 stopniowa
  c) 4 stopniowa
  d) 5 stopniowa
 6. Jakie odznaki może nadać przodownik uczestnikom bezpośrednio na spływie:
  a) TOK
  b) GOK
  c) DOK
  d) żadnej
 7. Kto może przyznawać Turystyczne Odznaki Kajakowe?
  a) Przewodniczący Kolegium Odznak Turystycznych PTTK/PZK
  b) Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktor Turystyki PZK, członek Terenowego Referatu Weryfikacyjnego
  c) Instruktor PSKK
  d) Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZK
 8. Przodownik turystyki kajakowej stopnia III ma prawo:
  a) pełnić funkcję komandora na spływach klubowych o liczbie uczestników nie przekraczających 24 kajakarzy oraz pełnić wybrane funkcje na spływach wyższych rang
  b) pełnić funkcję sędziego na imprezach rangi ogólnopolskiej
  c) do bezpłatnego udziału w spływach klubowych, na których jest pilotem
  d) prowadzenia instruktażu techniki kajakowania na obozach i wędrownych wczasach kajakowych
 9. Warunkiem uzyskania tytułu Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktora Turystyki PZK stopnia III jest:
  a) ukończone 18 lat, TOK stopnia III, kurs zakończony egzaminem
  b) TOK stopnia IV, aktywna działalność, wniosek klubu do odpowiednich Komisji Turystycznych ZG PTTK lub PZK
  c) przynależność do PTTK lub klubu zrzeszonego w PZK, TOK stopnia III, ukończone 18 lat, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem kurs stopnia III
 10. Wymień cztery stopnie Odznaki Turysty PTTK:
 11. Wymień cztery stopnie Odznaki Turysty PZKaj:
 12. Za co można otrzymać premie do Turystycznej Odznaki Kajakowej:
  a) za ukończony 60-ty rok życia
  b) za spływ międzynarodowy znajdujący się w kalendarzu imprez ICF
  c) za spływ na odcinku górskim
  d) nie ma żadnych premii liczą się tylko przepłynięte kilometry
  4. Podstawy prawne organizacji turystycznych i rekreacyjnych imprez kajakowych
 1. Biwakowanie w lesie
  a) dopuszczalne jest wyłącznie w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa
  b) jest niedopuszczalne poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego
  c) jest dopuszczalne jeśli będziemy biwakować bezpośrednio nad wodą (1,5 m od linii wody) oraz przestrzegać zasad ochrony przyrody między innymi nie hałasować, zabierać ze sobą śmieci, nie palić ognisk
 2. Do jakiej odległości od linii brzegowej teren jest publiczny?
  a) 3 m
  b) 1.5 m
  c) 10m
 3. Jak oświetlony powinien być kajak, by mógł pływać w nocy?
  a) nie musi być oświetlony
  b) wystarczą latarki (np. czołówki) załogi
  c) białe światło na co najmniej 2 metrowym maszcie
  d) nie wolno pływać kajakiem nocą
 4. Jak wygląda znak oznaczający wypływ z jeziora?
 5. Jakie warunki musi spełnić kierownik spływu przy płynięciu przez rezerwaty przyrody:
  a) nakazać uczestnikom zachowanie ciszy
  b) nakazać uczestnikom obserwację rzeki
  c) uzgodnić fakt płynięcia z dyrekcją odpowiedniego parku narodowego lub wojewódzkim konserwatorem przyrody
 6. Jakiego sygnału użyje kierownik statku w razie niebezpieczeństwa zderzenia:
  a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych
  b) seria długich sygnałów dźwiękowych
  c) seria przemiennych długich i krótkich sygnałów dźwiękowych
 7. Jakiego typu wody mogą być w Polsce prywatne?
  a) stawy
  b) jeziora nieprzepływowe
  c) rzeki
  d) kanały
 8. Jakim znakiem nawigacyjny może być oznaczona lewa strona szlaku żeglownego:
  a) tyczka bez wiechy
  b) tyczka pomalowana w biało-czerwone pasy
  c) tyczka pomalowana w czerwono-zielone pasy
  d) tyczka z wiechą
 9. Kiedy kajak ma pierwszeństwo na wodzie?
 10. Które z wymienionych znaków nawigacyjnych oznaczają zakaz wpłynięcia:
  a) jedno czerwone światło
  b) jedno zielone światło
  c) jedno żółte światło
  d) flaga czerwona
 11. Na ogólnodostępnym spływie kajakiem musi kierować osoba pełnoletnia, jeżeli w składzie załogi są dzieci w wieku:
  a) 12 lat
  b) 13 lat
  c) 15 lat
 12. Narysuj przykładowe trzy rodzaje oznakowania prawej i lewej strony szlaku żeglownego:
 13. Organizowanie imprez na wodzie, które mogą zakłócić porządek i bezpieczeństwo na drodze wodnej lub stworzyć utrudnienie dla ruchu żeglugowego, wymaga:
  a) pisemnego zezwolenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, wydanego na wniosek organizatora imprezy na wodzie
  b) pisemnego zezwolenia marszałka województwa, wydanego na wniosek organizatora imprezy na wodzie
  c) zezwolenia organu stanowiącego właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego
 14. Prawo do powszechnego korzystania z wód śródlądowych dotyczy:
  a) wód śródlądowych z wyłączeniem jezior przepływowych
  b) śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, nie objętych obszarem specjalnym o szczególnym reżimie prawnym
  c) wszystkich wód śródlądowych
 15. Rakiety lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy wystrzeliwane pojedynczo w krótkich odstępach czasu oznaczają na wodzie:
  a) wzywanie pomocy
  b) mam uszkodzone maszyny i nie mogę manewrować?
  c) urodziny kapitana jednostki
 16. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
  a) źródliska rzek i potoków
  b) ostoje zwierząt
  c) obszary zagrożone erozją
 17. Śródlądowe wody powierzchniowe płynące:
  a) znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości
  b) są wodami publicznymi i stanowią własność Skarbu Państwa
  c) podobnie jak wody podziemne stanowią własność samorządu terytorialnego
 18. Uprawianie turystyki kajakowej jest zabronione na obszarach:
  a) wód granicznych w porze nocnej (nie dotyczy Strefy Szengen)
  b) parków narodowych z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku
  c) rezerwatów przyrody, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez właściwego wojewodę
 19. W parkach narodowych:
  a) zabrania się uprawiania sportów wodnych za wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku
  b) istnieje bezwzględny zakaz organizacji spływów w parkach narodowych, natomiast można je prowadzić w rezerwatach przyrody za zgodą organu uznającego obszar za rezerwat przyrody
  c) można przemieszczać się kajakiem (nie wolno biwakować) jeśli jest to rzeka tylko przepływająca przez park narodowy o źródle i ujściu na terenach niechronionych
 20. W rezerwacie przyrody wolno biwakować:
  a) wszędzie bez uprzedniego ustalenia z administracją rezerwatu
  b) tylko w miejscach wyznaczonych
  c) w miejscach wyznaczonych, ale po wcześniejszym uzgodnieniu ze strażą rezerwatu
  d) wszędzie po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją rezerwatu
 21. Wolność korzystania z wód:
  a) dotyczy wyłącznie wód śródlądowych
  b) każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej
  c) ograniczenia w korzystaniu z wód publicznych wynikają z konieczności ochrony życia i zdrowia, środowiska naturalnego, zasobów wodnych lub granic państwowych
  d) dotyczy wyłącznie wód publicznych
 22. Zakaz wstępu do lasów państwowych obowiązuje w uprawach leśnych do wysokości:
  a) nie wolno wchodzić na teren upraw leśnych bez względu na wiek i wysokość uprawy?
  b) zakaz przestaje obowiązywać jeśli uprawiane rośliny są wyższe niż 4 m
  c) do wysokości 2 m
 23. Zaznacz skład osady (osad), które w świetle przepisów polskiego prawa mogą uczestniczyć w ogólnodostępnym spływie kajakowym:
  a) osoba pełnoletnia i 12-letnie dziecko
  b) dwoje trzynastolatków
  c) osoba pełnoletnia i 16-letnie dziecko
  d) dwuletnie dziecko z 17-letnim bratem
 24. Znaki brzegowe na rzekach uregulowanych mają kolory:
  a) prawy - żółty i lewy czerwony
  b) prawy - żółty i lewy - zielony
  c) prawy - czerwony i lewy - zielony
  d) prawy - zielony i lewy czerwony
  5. Terenoznawstwo
 1. Co oznacza pojęcie "mapa zorientowana" ?
 2. Co świadczy o utrzymywaniu się pogody deszczowej?
 3. Co świadczy o utrzymywaniu się pogody słonecznej?
 4. Co to jest azymut?
 5. Co to jest front atmosferyczny?
 6. Co to jest mapa topograficzna i jakie ona ma zalety bądź wady w kajakarstwie?
 7. Co to jest pkt. główny znaku topograficznego? Jakie znasz typy znaków topograficznych? Narysuj i opisz po dwa z nich.
 8. Co to jest północ geograficzna?
 9. Co to jest północ magnetyczna?
 10. Co to jest punkt topograficzny?
 11. Co to jest wiatr?
 12. Delikatne chmurki w kształcie haczyków zapowiadające deszcz to:
  a) nimbostratusy
  b) cirrostratusy
  c) cirrusy
 13. Dlaczego mapa topograficzna jest bardziej użyteczna w turystyce kajakowej od innych typów map? Jakie inne typy map znasz? Krótko je scharakteryzuj.
 14. Do czego służy krzywomierz?
 15. Do zobrazowania przedmiotów terenowych, których nie można przedstawić w skali mapy, używa się znaków topograficznych:
  a) objaśniających
  b) punktowych
  c) liniowych
  d) konturowych
 16. Haczykowate, delikatne, wysokie chmury zapowiadają deszcz ponieważ:
  a) zbliża się front ciepły
  b) nadchodzi front zimny
  c) nadciąga burza
 17. Idziemy na azymut dokładnie na wschód. Jaki to azymut?
  a) 0 stopni
  b) 90 stopni
  c) 180 stopni
  d) 270 stopni
 18. Jak można w dzień przy pomocy zegarka wyznaczyć kierunek południowy?
 19. Jak można w dzień przy pomocy zegarka wyznaczyć kierunek północny?
 20. Jak określić strony świata za pomocą Księżyca?
 21. Jaka jest różnica pomiędzy klimatem, a pogodą?
 22. Jaka jest różnica pomiędzy kompasem a busolą?
 23. Księżyc ma 4 kwadry. III kwadra jest gdy:
  a) tarcza księżyca jest niewidoczna.
  b) księżyc widać w postaci jednej okrągłej tarczy.
  c) po zachodzie słońca ukazuje się sierp prawej części Księżyca i codziennie jego rozmiar zwiększa się.
  d) Lewa połowa tarczy Księżyca stopniowo zmniejsza się, aż do pełnego zaniku.
 24. Które kierunki świata wyznaczają południki?
 25. Które kierunki świata wyznaczają równoleżniki?
 26. Które z poniższych oznaczeń określają kierunek północno-zachodni?
  a) WE
  b) NW
  c) SE
  d) PZ
 27. Na rysunku określić południe przy pomocy gwiazd na półkuli północnej o g.23:30
 28. Na rysunku określić południe przy pomocy zegarka o godz. 16:45
 29. Narysuj różę wiatrów i zaznacz na niej 8 podstawowych kierunków używając polskich i międzynarodowych oznaczeń.
 30. Narysuj schemat niżu barycznego.
 31. O ile stopni przesunie się słońce w ciągu 40 min, a o ile w ciągu 16min?
 32. Odcinek 1,5 cm na mapie w skali 1:125000, to w terenie:
  a) 187,5 m
  b) 1875 m
  c) 18,75 km
  d) 187,5 km
 33. Określ odległość od wieży triangulacyjnej, której wysokość wynosi 30 m, a której obraz mieści się w 5 mm podziałki milimetrowej znajdującej się 50 cm od oczu.
 34. Opisz sposób w jaki można określić miejsce, w którym się znajdujesz, na mapie.
 35. Stosunek zmniejszenia długości odcinka na mapie w stosunku do rzeczywistej długości odcinka w terenie nosi nazwę skali mapy. Ile wynosi odległość w terenie jeśli na mapie odpowiedni odcinek ma długoś
  a) 0,5 km
  b) 1 km
  c) 2 km
  d) 4 km
 36. W jaki sposób można zorientować mapę nie posiadając żadnych przyrządów do określania kierunków geograficznych?
 37. Wyjaśnij pojęcia: kompas, mapa, orientowanie mapy, orientowanie siebie w terenie, azymut magnetyczny, północ geograficzna, poziomica
 38. Wyjaśnij znaczenie podanych znaków topograficznych, nazwij ich grupy i do każdej dodaj jeszcze po 2 przykłady:
 39. Wymień 3 przykłady znaków topograficznych
 40. Wymień znane Ci sposoby wyznaczania północy bez żadnych przyrządów i omów dwa z nich.
 41. Zdefiniuj pojęcie skali mapy.
  6. Podstawowe wiadomości o turystycznych szlakach wodnych w Polsce
 1. Bezpośredni odczyt z wodowskazu pozwala na określenie:
  a) wahań stanu wody
  b) głębokości rzeki w miejscu jego ustawienia
  c) wysokości położenia lustra wody w stosunku do poziomu morza
 2. Czy wszystkie dopływy dopływów rzeki Wisły należą do zlewiska m. Bałtyckiego?
  a) Nie - ponieważ niektóre rzeki w Bieszczadach należą do zlewiska m. Czarnego
  b) Tak - ponieważ niektóre rzeki na Pomorzu wpadają bezpośrednio do Bałtyku
  c) Tak - ponieważ wynika to z definicji zlewiska
 3. Czy zlewiskiem dopływów Wisły jest:
  a) rzeka Wisła
  b) rzeka do której wpada dopływ
  c) Morze Bałtyckie
 4. Dział wodny wyznacza granicę:
  a) zlewni
  b) dorzecza
  c) brzegu morza do którego rzeka wpada
  d) zasięgu jeziora
 5. Jaka rzeka płynie przez Kołobrzeg, Gdańsk, Piłę, Częstochowę, Jelenią Górę, Lądek Zdrój, Solinę, Ostrołękę, Olsztyn, Gniew, Słupsk itd.?
 6. Jakie jezioro jest największym na poj. Iławskim, poj. Kaszubskim, poj. Kujawskim, poj. Drawskim itd.?
 7. Które pary rzeka - sztuczne jezioro, które są prawdziwe (jezioro znajduje się na rzece)?
  a) San - Solińskie i Narew - Zegrzyńskie
  b) Soła - Solińskie i Dunajec - Rożnowskie
  c) Brda - Koronowskie i Wisła - Żywieckie
  d) Dunajec - Czorsztyńskie i Korona - Koronowskie
 8. Które z wymienionych rzek zaznacz te, które wpadają bezpośrednio do Bałtyku?
  a) Barycz, Odra, Radunia, Parsęta
  b) Łupawa, Wieprz, Łeba, Pasłęka
  c) Wisła, Radunia, Słupia, Piaśnica
  d) Wieprza, Parsęta, Dzierżęcinka, Rega
 9. Który szlak kajakowy poleciłbyś na spływ grupie początkujących Kajakarzy (opisz go krótko i uzasadnij swój wybór)?
 10. Który z wymienionych kanałów ma największą długość
  a) Augustowski
  b) Górnonotecki
  c) Brdy
  d) Warmiński
 11. Na terenie Polski, jezior o powierzchni powyżej 1 ha, występuje:
  a) około 1000
  b) około 10000
  c) około 20000
  d) około 500
 12. Należy podkreślić 4 rzeki z wymienionych, które leżą w dorzeczu rzeki Odry
  a) Barycz, Bóbr, Brda, Bug, Czarna Hańcza, Drawa, Drwęca. Dunajec, Gwda, Kamienna, Łeba, Łupawa, Nida, Noteć, Nysa Kłodzka, Parsęta, Piaśnica, Pilica, Poprad, Raba, Poduma, Reda, Rega, San, Słupia, Skaw
 13. Należy podkreślić 4 rzeki z wymienionych, które leżą w dorzeczu rzeki Wisły
  a) Barycz, Bóbr, Brda, Bug, Czarna Hańcza, Drawa, Drwęca. Dunajec, Gwda, Kamienna, Łeba, Łupawa, Nida, Noteć, Nysa Kłodzka, Parsęta, Piaśnica, Pilica, Poprad, Raba, Poduma, Reda, Rega, San, Słupia, Skaw
 14. Należy podkreślić 4 rzeki z wymienionych, których bezpośrednim zlewiskiem jest Morze Bałtyckie
  a) Barycz, Bóbr, Brda, Bug, Czarna Hańcza, Drawa, Drwęca. Dunajec, Gwda, Kamienna, Łeba, Łupawa, Nida, Noteć, Nysa Kłodzka, Parsęta, Piaśnica, Pilica, Poprad, Raba, Poduma, Reda, Rega, San, Słupia, Skaw
 15. Ostroga to budowla wodna:
  a) w postaci wału zbudowanego z kamieni, faszyny, płyt betonowych itp. ustawiona prostopadle do brzegu rzeki
  b) pewien rodzaj brzegosłonu w postaci opaski służącego do bezpośredniego zabezpieczenia brzegu rzeki przed erozją
  c) osłaniająca tarasy zalewowe
 16. Przez jaki park narodowy przepływa Biebrza, Brda, Drawa, Łeba itd.?
 17. Rzeka Radunia:
  a) to dopływ Wisły
  b) wpada bezpośrednio do morza
  c) to dopływ Motławy
 18. Wymień 3 górskie szlaki kajakowe i podaj ich główne atuty przyrodniczo-kulturowe.
 19. Wymień 3 pętle kajakowe i podaj ich główne atuty przyrodniczo-kulturowe.
 20. Wymień 3 szlaki kajakowe na Pomorzu i podaj ich główne atuty przyrodniczo-kulturowe.
 21. Wymień 5 szlaków kajakowych, które poleciłbyś cudzoziemcom (i dlaczego?), napisz gdzie się znajdują (kraina geograficzna) i przez co płyną.
 22. Wymień jeziora, większe miasta, krainy geograficzne leżące na szlaku lub graniczące ze szlakiem kajakowym Brdy, Czarnej Hańczy, Warty, Drawy, Wdy itd.?
 23. Wymień nazwy trzech zagospodarowanych szlaków kajakowych w Polsce.
 24. Zaznacz na mapie jeziora: jez. Solińskie jez. Jeziorak jez. Wdzydze jez. Sulejowskie, jez. Zegrzyńskie, jez. Dąbie, jez. Mamry, jez. Gopło, jez. Włocławskie, jez. Drawsko, jez. Śniardwy, jez. Hańcza
 25. Zaznacz na mapie kanały: bydgoski, elbląski, gliwicki, augustowski, bydgoski.
 26. Zaznacz na mapie konturowej : Parsęta, Obra, Bóbr, Łyna, jez. Gopło, jez. Rożnowskie, poj. Ełckie, Kanał Elbląski, Biebrzański P.N., Pisz, Nowy Targ.
 27. Zaznacz na mapie konturowej : Rega, Omulew, Wkra, Poprad, jez. Mamry, jez. Goczałkowickie, poj. Kujawskie, Kanał Bydgoski, Biebrzański P.N., Augustów, Nowy Sącz.
 28. Zaznacz na mapie konturowej : Słupia, Gwda, Pilica, San, jez. Łebsko, jez. Sulejowskie, poj. Kaszubskie, Kanał Augustowski, Narwiański P.N., Brodnica, Przemyśl.
 29. Zaznacz na mapie parki narodowe: słowiński, narwiański, drawieński, ujście Warty, biebrzański, tatrzański, woliński.
 30. Zaznacz na mapie rzeki: Łeba, Obra, Biebrza, Bystrzyca, Wda, Ślęża, Łupawa, Rawka, Pilica, Wieprza, Narew, Wisłoka, Brda, Nysa Kłodzka, Dunajec, Rega.
  7. Klasyfikacja szlaków kajakowych
 1. Ile stopni posiada międzynarodowa skala trudności rzek górskich?
  a) 3
  b) 5
  c) 7
  d) 6
 2. Ile stopni posiada międzynarodowa skala trudności rzek nizinnych?
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
 3. Ilu stopniowa jest skala trudności rzek?
  a) 7 stopniowa - dwa stopnie trudności rzek nizinnych i pięć górskich
  b) 8 stopniowa - trzy stopnie trudności rzek nizinnych i pięć górskich
  c) 9 stopniowa - trzy stopnie trudności rzek nizinnych i sześć górskich
  d) 8 stopniowa - dwa stopnie trudności rzek nizinnych i sześć górskich
 4. Ilu stopniowa jest skala uciążliwości?
  a) 3 stopniowa
  b) 6 stopniowa
  c) 9 stopniowa
  d) 5 stopniowa
 5. Jak ocenisz uciążliwość szlaku, na którym pokonywanie przeszkód zajmuje od 50-100% czasu płynięcia.
  a) u2
  b) u3
  c) u4
  d) u5
 6. Który z poniższych opisów odpowiada skali trudności WW V:
  a) rzeki o szybkim nurcie, bardzo częstych przemiałach, słabych, regularnych bystrzach
  b) rzeki o szybkim nurcie, rzadkich przemiałach, wyższa fala zaczyna być nieregularna, tworzą się odwoje
  c) rzeki o bardzo szybkim nurcie, bardzo dużym spadku, wysokiej fala, nieregularnych i często skośnych odwojach, bardzo duże trudności z zatrzymaniem się
  d) rzeki o bardzo silnym nurcie, bardzo dużym spadku, częstych i nieregularnych falach, z odwojami i szachownicami z dużych kamieni przesłaniającymi trasę płynięcia
 7. O uciążliwości szlaku decyduje:
  a) Prędkość nurtu oraz procentowy udział zbiorników o wodzie stojącej
  b) Średni spadek na szlaku, występowanie przeszkód wymagających asekuracji z brzegu oraz konieczność płynięcia w fartuchu
  c) Częstotliwość występowania przeszkód oraz procentowy udział czasu zużyty na ich pokonanie
 8. Oszacuj czas płynięcia i wyjaśnij symbole: 10xK2, 5xC2, U1, ZWB, *, 10km, początkujący
 9. Oszacuj czas płynięcia i wyjaśnij symbole: 5xK1, U3, WW1, ***, 15km, grupa doświadczona
 10. Oszacuj czas płynięcia odcinka rzeki opisanego jako: WW1, U1, 15 km, 8 osób na R2, ***.
 11. Oszacuj czas płynięcia odcinka rzeki opisanego jako: ZWC, U4, 15 km, 4 doświadczone osoby na R1, **.
 12. Podaj charakter szlaku według skali uciążliwości U3:
  a) 10-25% czasu, odległość między przeszkodami 15-30 km
  b) >200% czasu, odległość między przeszkodami < 2km
  c) 50-100% czasu, odległość między przeszkodami 4-8 km
  d) 25-50% czasu, odległość między przeszkodami 8-15 km
 13. Podaj trzy międzynarodowe skróty literowe skali trudności rzek nizinnych:
 14. Zastawki oraz zwalone drzewa, wymagające obnoszenia, na szlaku kajakowym będą decydowały o:
  a) trudności szlaku
  b) uciążliwości szlaku
  c) malowniczości szlaku
  d) dzikości szlaku
  8. Locja
 1. Cały materiał niesiony przez rzekę nosi nazwę rumowiska. Rumowisko to powstaje wyłącznie na skutek:
  a) Erozji dennej i powierzchniowej
  b) Erozji powierzchniowej, bocznej i dennej
  c) Erozji bocznej i dennej
  d) działania akumulacyjnego wody w całym dorzeczu
 2. Co oznacza termin ?czytanie wody?:
  a) zgranie punktu terenowego z punktem na mapie
  b) wybór bezpiecznej optymalnej drogi płynięcia kajakiem
  c) zbiór pojęć używanych w środowisku kajakowym dotyczących locji kajakowej
 3. Co to jest odwój. Narysuj i opisz odwój o głębokiej cyrkulacji
 4. Co to jest odwój. Narysuj i opisz odwój o płytkiej cyrkulacji
 5. Co to jest ploso?
  a) inaczej stromy brzeg na zewnętrznym (wklęsłym) brzegu zakola rzeki
  b) inaczej odsypisko przy wewnętrznym (wypukłym brzegu zakola rzeki
  c) inaczej mielizna zwana również ławicą
  d) inaczej głęboczek, czyli najgłębsze miejsce na zakolu rzeki
 6. Co to jest syfon
 7. Erozja i akumulacja to zjawiska występujące:
  a) tylko w górnym biegu rzeki,
  b) erozja występuje w górnym i środkowym biegu rzeki a akumulacja w dolnym
  c) niezależnie od miejsca wszędzie mamy do czynienia z działalnością erozyjną i akumulacyjną rzeki
 8. Kiedy powstają odwoje o głębokiej cyrkulacji
 9. Która z ławic wędrujących pozostaje zawsze pod powierzchnią wody?
  a) Przemiał
  b) Odsypisko
  c) Przykosa
  d) Rumowisko
 10. Ławica wędrująca w postaci równoległego do nurtu schodkowego nasypu wznoszącego się w kierunku prądu i zakończonego ostrym spadkiem, to:
  a) Odsypisko
  b) przemiał
  c) przykosa
 11. Na dużych, wydłużonych jeziorach występuje pewne zjawisko zwane sejszami. Jest to:
  a) Duże stojące fale powstające na skutek długotrwałego, silnego wiatru wzdłuż jeziora
  b) Zmiana kierunku falowania wody w zatoczkach jeziora na skutek zakłócenia opływu przez półwysep na stronie nawietrznej
  c) Kołysanie całej masy wody w jeziorze podobne do przypływu na morzu, ale spowodowane wiatrem lub zmianą ciśnienia barometrycznego.
 12. Na zakolu rzeki, przy średnim stanie wody, linia nurtu układa się zwykle przy brzegu:
  a) wypukłym (wewnętrznym)
  b) wklęsłym zewnętrznym
  c) znajduje się na środku rzeki
 13. Narysuj bystrze i opisz jego elementy
 14. Narysuj i opisz elementy na przekroju przez brzeg jeziora.
 15. Narysuj i opisz elementy na przekroju przez dolinę rzeczną.
 16. Narysuj zakole rzeki wskazując elementy ukształtowania koryta.
 17. Naszkicuj dalszy przepływ wody na progu, którego przekrój poprzeczny przedstawia poniższy rysunek:
 18. Opisz jeziora moreny dennej, podaj przykład.
 19. Opisz jeziora przybrzeżne, podaj przykład.
 20. Opisz jeziora rynnowe, podaj przykład.
 21. Opisz mechanizm tworzenia się kanionu.
 22. Opisz mechanizm tworzenia się wodospadu.
 23. Opisz proces erozji i akumulacji w rzece.
 24. Ostroga (kosa), to:
  a) Budowla regulacyjna
  b) Budowla komunikacyjna
  c) Budowla przybrzeżna
 25. Podczas obfitych opadów śniegu na rzece powstaje
  a) lód prądowy
  b) śryż
  c) kra lodowa
  d) lepa
 26. Przy brzegu rzeki za ostrogą (lub jakimkolwiek występem np. przymulisko) tworzą się:
  a) wiry poziome
  b) odwoje
  c) cofki
  d) wiry pionowe
 27. Przymulisko powstaje na skutek:
  a) Zarastania roślinnością nawodnej części odsypiska
  b) Opadania stanu wody i wychodzenia na powierzchnię najwyższych fragmentów przykosy
  c) Przemieszczenia się przemiału niekorzystnego w kierunku wklęsłego brzegu zakola rzeki
 28. Różnica poziomów rzeki na odcinku 10 km wynosi 3 metry. Jaki jest spadek rzeki:
  a) 0,3 promila
  b) 3,0 promile
  c) 30,0 promile
  d) 33,0 promile
 29. Stan wody przekraczający stan alarmowy i wyrządzający szkody to:
  a) wyżówka
  b) stan przedpowodziowy
  c) wezbranie
  d) powódź
 30. Stosunek długości rzeki do długości linii prostej łączącej źródło z ujściem to:
  a) wskaźnik rozwinięcia rzeki
  b) gęstość sieci rzecznej
  c) współczynnik meandrowania
 31. Tachoida czyli krzywa obrazująca rozkład prędkości wody w przekroju pionowym rzeki, przyjmuje największą wartość:
  a) na powierzchni wody
  b) na dnie
  c) na około 1/3 głębokości liczonej od powierzchni
 32. Tendencję do meandrowania mają rzeki:
  a) górskie
  b) nizinne
  c) silnie zarastające
 33. W przekroju poprzecznym doliny wyróżniamy między innymi koryto i łożysko. Czy w pewnych warunkach łożysko może być węższe od koryta?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Zależy od stanu wody
 34. Wpisz na rysunku odpowiednie określenia elementów koryta rzecznego: przykosa, linia nurtu, mielizna, odsypisko, głęboczek, przymulisko, ławica
 35. Wymień i opisz trzy typy jezior według genezy powstania.
 36. Wymień i opisz trzy typy źródeł według budowy geologicznej.
 37. Zwarą nazywamy
  a) falkę w kształcie zwróconego w górę rzeki ''V'', tworzącą się za pojedynczą, niewielką przeszkodą
  b) poprzeczną przeszkodę leżącą w nurcie i wystającą z wody
  c) zbieg nurtów w miejscu wpadania dopływu do większej rzeki
  9. Sprzęt kajakowy i biwakowy
 1. Co to jest żelkot ?
  a) Twarda, odporna na zarysowania, zewnętrzna warstwa laminatu, której zadaniem jest ochrona laminatu przed wilgocią i zwiększenie estetyki łodzi.
  b) Rodzaj tkaniny szklanej, którą kajak jest pokryty z zewnątrz.
  c) Specjalny pędzel używany do naprawy uszkodzeń laminatu.
 2. Czy przy każdym kącie przechyłu wypór jest równy ciężarowi?
  a) nie, ponieważ zmiana kąta przechyłu powoduje, że zmienia się wypór kajaka natomiast ciężar pozostaje stały
  b) nie, ponieważ przy przechyle zmienia się położenie punktu przyłożenia siły wyporu natomiast środek ciężkości pozostaje w tym samym miejscu
  c) tak, ponieważ przechył nie wpływa na ciężar, a wypór jest reakcją wody i zależy tylko od ciężaru
 3. Czy przy przechyle kajaka równym kątowi krytycznemu występują momenty prostujące czy wywracające?
  a) prostujące, ponieważ wywracające pojawią się dopiero później
  b) wywracające, ponieważ momenty prostujące są tylko przy małych katach przechyłu
  c) jest to stan analogiczny do stanu, gdy kajak pływa bez przechyłu. Nie występują więc żadne momenty sił
 4. Czy w kajaku o kołowym przekroju poprzecznym, przy małych kątach przechyłu, środek wyporu zmienia swoje położenie względem kadłuba:
  a) tak, ponieważ zmienia się geometria części zanurzonej
  b) nie, ponieważ przy małych katach przechyłu nie zmienia się geometria części zanurzonej
  c) nie, ponieważ przy małych katach przechyłu, przy kołowym przekroju poprzecznym, geometryczny środek części zanurzonej będzie w tym samym miejscu
 5. Czym charakteryzuje się dobry kask kajakowy
 6. Czym różni się "raft" od "kataraftu"?
 7. Jak odróżnić wiosło "lewe" od "prawego".
 8. Kajaki laminatowe wykonuje się
  a) z żywicy i zbrojenia: maty lub tkaniny szklanej, kewlarowej, itp.
  b) z plastiku formowanego na gorąco
  c) z żywicy i zbrojenia: z waty szklanej
 9. Które z warunków powinna spełniać kamizelka asekuracyjna?
  a) właściwa wyporność
  b) łatwe zapięcie i krój uniemożliwiający przekręcanie i przesuwanie się na ciele
  c) jaskrawy kolor
  d) łatwe zdejmowanie ? nawet pod wodą
 10. Które z warunków powinna spełniać lina rzutki?
  a) pływalność
  b) wytrzymałość
  c) sztywność
 11. Najbardziej popularny w produkcji kajaków rodzaj laminatu to:
  a) laminat poliestrowo-szklany
  b) laminat poliestrowo-kewlarowy
  c) laminat epoksydowo-szklany
  d) polietylen
 12. Omów technologie produkcji kajaków laminatowych.
 13. Omów w skrócie znane ci technologie produkcji kajaków polietylenowych.
 14. Omów wady i zalety kajaków wykonanych z laminatu
 15. Omów wady i zalety kajaków wykonanych z polietylenu
 16. Omów własności nautyczne kajaka.
 17. Omów własności użytkowe kajaka.
 18. Opisz budowę rzutki ratunkowej.
  a) Rzutka składa się 15-20 metrowego kawałka pływającej liny, o średnicy 6-10 mm (im grubsza, tym lepsza) i umocowanego do jednego z końców tej liny pojemnika na zwiniętą rzutkę z pływakiem i uchwytem.
 19. Opisz skład reperaturki i zastosowanie wymienionych rzeczy.
 20. Opisz sposoby doraźnej reparacji kajaka laminatowego.
 21. Opisz sposoby doraźnej reparacji wiosła drewnianego.
 22. Podaj skład reperaturki i zastosowanie wymienionych rzeczy.
 23. Podkreśl trzy najważniejsze cechy doboru wiosła: długość, odporność na promieniowanie UV, ciężar, kolor, firma, kształt drążka, materiał budulcowy, skręt pióra, nasiąkliwość materiału, elastyczność,
 24. Powłoka kajaka składanego jest
  a) dość delikatna, ale i łatwa do naprawy
  b) odporna na ścieranie
  c) nieodporna na niewłaściwe przechowywanie
 25. Powłokę kajaka składanego przechowujemy w zimie
  a) rozłożoną lub rozwieszoną w suchym, dość ciepłym pomieszczeniu
  b) ciasno zwiniętą w pokrowcu
  c) naciągniętą na stelaż
 26. Rzutki używane w kajakarstwie mają długość około:
  a) 7-10m
  b) 15?25m
  c) około 50m
 27. Stateczność poprzeczna kajaka to zdolność do zachowania położenia równowagi przy przechyłach bocznych. Które z twierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do stateczności poprzecznej kajaka?
  a) Jest to tzw. stateczność kształtu, przy której przy małych kątach przechyłu powstają momenty prostujące, a po przekroczeniu pewnej granicznej wartości kąta -- momenty wywracające.
  b) Jest to tzw. stateczność ciężaru, przy której siła ciężkości daje zawsze moment prostujący.
  c) Wartość krytycznego kąta przechyłu nie zależy od kształtu podwodnej części kajaka.
 28. Stewa dziobowa to:
  a) umieszczona przed kokpitem siatka ładunkowa
  b) element konstrukcji szkieletu kajaka
  c) poprzeczka na dziobie kajaka, do której mocuje się cumkę
  d) umieszczona przed kokpitem siatka ładunkowa
 29. W częściowo zalanym kajaku:
  a) na skutek przelewania się wody podczas przechyłu środek ciężkości przemieszcza się w stronę burty, na którą powstał przechył
  b) maleje wysokość metacentryczna, a tym samym ramię momentu prostującego
  c) zmienia się położenie środka wyporu w stosunku do kajaka nie zalanego
 30. Z czego Eskimosi wyrabiali łodzie?
  a) z laminatu
  b) kości i skóra mamuta
  c) skóra i kości z kury
  d) kości i skóra fok
 31. Zdolność kajaka do powrotu do stanu równowagi po przechyle charakteryzuje się:
  a) statecznością kształtu
  b) statecznością ciężaru
  c) w zależności od stanu załadowania może to być stateczność kształtu (jeśli ciężkie przedmioty załadowane na pokładzie) lub stateczność ciężaru (jeśli najcięższe przedmioty układamy na dnie kajaka)
  10. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka
 1. Biocenoza wraz z siedliskiem tworzy:
  a) Fitocenozę
  b) Zoocenozę
  c) Ekosystem
  d) Topografię
 2. Co to jest rzygacz, do czego służy i gdzie można je spotkać?
 3. Co to są hydrofity?
 4. Co to są ksenofity?
 5. Czerwona Księga prowadzona przez LOP (Liga Ochrony Przyrody) zawiera spis:
  a) Organizmów roślinnych o ciekawych walorach przyrodniczych
  b) Pomników przyrody
  c) Gatunków ginących
  d) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 6. Eutrofizacja to proces polegający na:
  a) Przystosowywaniu się roślin do środowiska wodnego
  b) Wtórnym, antropogenicznym zanieczyszczeniu wód słodkich
  c) Wzajemnym oddziaływaniu organizmów na siebie i otaczające środowisko
  d) Zmianie fizykochemicznych własności gleby
 7. Hydrofity występują w środowisku:
  a) suchym
  b) pustynnym
  c) wodnym
  d) średnio wilgotnym
 8. Ile parków narodowych obecnie istnieje w Polsce:
  a) 2
  b) 22
  c) 32
  d) 12
 9. Na obszarze chronionym (rezerwat, park narodowy) można pod pewnymi warunkami
  a) zbierać jagody i grzyby na własny użytek
  b) prowadzić hodowle ryb
  c) poruszać się pieszo po wyznaczonych szlakach
  d) urządzać głośne imprezy przy ognisku po uprzednim powiadomieniu administracji
 10. Na rzece nie objętej żadną formą ochrony przyrody podczas spływu kajakiem:
  a) wolno usuwać z koryta zawadzające drzewa
  b) obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w korycie rzeki
  c) można myć naczynia bezpośrednio w płynącej wodzie
  d) zaleca się pozostawienie przyrody w stanie naturalnym niezmienionym
 11. Najstarszym parkiem narodowym na świecie jest:
  a) Park Narodowy Serengeti
  b) Park Narodowy Yellowstone
  c) Tatrzański Park Narodowy
  d) Białowieski Park Narodowy
 12. Największym zagrożeniem dla ekosystemów rzecznych jest:
  a) trwałe przegrodzenie koryta
  b) silne zanieczyszczanie rzeki w dolnym jej biegu
  c) silne zanieczyszczanie rzeki w górnym jej biegu
  d) mycie w płynącej wodzie naczyń na spływie
 13. Narysuj sklepienie: krzyżowe (podaj przykład) kolebkowe
 14. Natura 2000, to:
  a) konwencja dotycząca ochrony gatunków umieszczonych w czerwonej księdze
  b) europejska sieć obszarów chronionych
  c) konwencja definiująca zasady restytucji gatunków wymarłych
  d) program mający na celu zachowanie określonych siedlisk i gatunków w Europie
 15. Obszar objęty ochroną ścisłą charakteryzuje się:
  a) Całkowitym zakazem działalności człowieka na danym obszarze
  b) Możliwością uprawiania turystyki wodnej
  c) Możliwością prowadzenia badań naukowych
  d) Prawidłowe a i c
 16. Obszar objęty prawną ochroną dla zachowania naturalnych ekosystemów posiadających wartość naukową, przyrodnicza i krajobrazową, gdzie dopuszczalne są pewne zabiegi gospodarcze to:
  a) Rezerwat ścisły
  b) Rezerwat częściowy
  c) Rezerwat florystyczny
  d) Rezerwat krajobrazowy
 17. Obszar, w którym obowiązują zasady ochrony środowiska, zabezpieczający park narodowy przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych to:
  a) Strefa ochronna otulina
  b) Kompleks promocyjny
  c) Rezerwat
  d) Endemit
 18. Odpadki organiczne na spływie:
  a) Koniecznie należy zbierać w worki i wyrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników
  b) Można pozostawiać w lesie w miejscu mało widocznym
  c) Należy zakopywać w lesie
  d) Należy pozostawić w miejscu, w którym się biwakuje
 19. Opisz w punktach proces samo oczyszczania rzeki.
 20. Park Białowieski jako pierwszy po wojnie otrzymał status parku narodowego, a który z obecnych parków narodowych był już w okresie przedwojennym objęty podobną forma ochrony przyrody?
  a) Tatrzański
  b) Pieniński
  c) Ojcowski
 21. Park Narodowy charakteryzuje się tym, że:
  a) Jego powierzchnia musi być większa niż 10000 ha
  b) Posiada otulinę
  c) Ma wydzielony obszar ścisłej ochrony
  d) Posiada własną administrację i straż
 22. Pierwszym chronionym w Polsce gatunkiem był:
  a) żubr
  b) niedźwiedź
  c) bóbr
  d) tarpan
 23. Polski Park Narodowy o największej powierzchni to:
  a) Bieszczadzki
  b) Mazurski
  c) Biebrzański
  d) Pieniński
 24. Polski porządek prawny wyróżnia między innymi następujące formy ochrony przyrody
  a) Rezerwat przyrody
  b) Park Narodowy
  c) Obszar Natura 2000
  d) Użytek ekologiczny
 25. Pomnik przyrody to:
  a) Egzotyczny okaz świata zwierząt
  b) Egzotyczny okaz świata roślin
  c) Cenny twór przyrody, prawnie chroniony
  d) Krajobraz naturalny bez działań antropogenicznych
 26. Prawdą jest że:
  a) sztuczne wprowadzanie gatunków obcych (z innych obszarów świata) jest przyrodniczo korzystne
  b) w Polsce jedynym naturalnym wrogiem bobra jest wilk
  c) lasy monokulturowe (niskiej różnorodności gatunkowej) są bardziej odporne na różnorodne zagrożenia naturalne
 27. Przemysłowe zanieczyszczenia wód to:
  a) ścieki komunalne
  b) wody kopalniane
  c) pestycydy spływające z pól
  d) wody technologiczne
 28. Rezerwat przyrody charakteryzuje się tym, że:
  a) Ma opracowany plan ochrony
  b) Posiada własną administrację
  c) Ma wyznaczone ścieżki dydaktyczne
  d) Posiada otulinę
 29. Roślinność jeziora, której liście, kwiaty i owocnie pływają po powierzchni wody, nazywa się:
  a) oczeretami
  b) szuwarami
  c) habaziami
  d) nimfeidami
 30. Roślinność zakorzeniona na dnie, a mająca nad wodę wynurzone pędy wegetatywne oraz owocnie, to:
  a) szuwary
  b) habazie
  c) nimfeidy
  d) oczerety
 31. Rozwój gospodarczy zharmonizowany z wymogami środowiska naturalnego to:
  a) bioróżnorodność
  b) ekorozwój
  c) rozwój zharmonizowany
  d) rozwój naturalny
 32. Strefy roślinności jeziornej patrząc od brzegu to kolejno: szuwary, oczerety, nimfeidy, elodeidy, izoetidy. Które z nich potocznie zwane są habaziami?
  a) oczerety
  b) nimfeidy
  c) izoetidy
  d) szuwary
 33. Śmieci nieorganiczne (plastyki, szkło, metale)
  a) należy zbierać i wyrzucać do pojemników na śmieci
  b) w szczególnych wypadkach można spalać
  c) można zakopywać w lesie
  d) należy palić przed zakopaniem celem przyspieszenia procesu rozkładu
 34. Trwałym zakazem wstępu objęte są obszary, na których:
  a) trwają prace, mające na celu pozyskiwanie drewna
  b) stosowane są chemiczne środki ochrony drzewostanów
  c) grunty leśne ulegające erozji
  d) występuje zagrożenie pożarowe
 35. Ustawa o ochronie przyrody przyjmuje następujące formy ochrony przyrody:
  a) Rezerwat przyrody i rekultywacja przyrody
  b) Park krajobrazowy i park kulturowy
  c) Rezerwat przyrody i obszar chronionego krajobrazu
  d) Park krajobrazowy i pomnik kultury
 36. Wyjaśnij pojęcia: Refektarz, Krużganek, Attyka, Patio, Prezbiterium, Krypta, Buduar, Portal
 37. Wymień 2 style architektoniczne i krótko je scharakteryzuj Podaj po 2 przykłady.
 38. Wymień chronologicznie style architektoniczne i podaj ich przykłady w Polsce
 39. Z wymienionych największym parkiem narodowym w Polsce jest:
  a) Białowieski
  b) Tatrzański
  c) Kampinoski
  d) Wigierski
  11. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na wodzie
 1. Co to jest system holowniczy ? w jakich sytuacjach go stosujemy
 2. Ile maksymalnie osób może kierować jednocześnie akcją ratowniczą?
  a) 1
  b) 2
  c) 3
  d) liczba osób kierujących zależy od okoliczności
 3. Jak postąpisz w przypadku wywrotki na rzece o bardzo silnym nurcie:
  a) spływasz w dół trzymając się kajaka, nogami w kierunku z nurtem
  b) próbujesz odwrócić kajak, wylać wodę i kontynuujesz spływ
  c) płyniesz wpław do najbliższego brzegu
 4. Jeżeli kajak się zaklinuje należy w pierwszej kolejności:
  a) sprawdzić, czy ofiara może oddychać?
  b) sprawdzić uszkodzenia sprzętu
  c) sprawdzić, czy sytuacja może się pogorszyć
 5. Narysuj i opisz następujące znaki dawane na wodzie bez użycia wiosła: stop, płynąć w lewo, wysiadać, pomocy, człowiek się topi
 6. Narysuj i opisz następujące znaki dawane na wodzie za pomocą wiosła: stop, płynąć w lewo, wysiadać, pomocy, człowiek się topi
 7. Narysuj i opisz znaki (stop, płyniemy, wzywam pomocy, płyniemy prawa strona)
 8. Odwoje o głębokiej cyrkulacji
  a) tworzą się często za sztucznymi progami
  b) to doskonałe miejsca do urządzenia kąpieliska
  c) to wiry pionowe powstające na ostrych zakrętach rzeki
  d) mogą być bardzo niebezpieczne
 9. Opisz 4 sposoby na ratowanie tonącego z odwoju ( 1 ratownik) opisz wady i zalety
 10. Opisz 4 sposoby na ratowanie tonącego z odwoju ( 2 i więcej ratowników) opisz wady i zalety
 11. Opisz jak pomógłbyś kajakarzowi będącemu w wodzie po wywrotce wejść do kajaka po jego odwróceniu i wylaniu wody
 12. Opisz jak powinna zachowywać się osoba płynąca w pław ratowana przez kajakarza w kajaku
 13. Opisz jak powinna zachowywać się w kajaku osoba ratująca kajakarza płynącego wpław
 14. Opisz jak wylałbyś wodę na środku jeziora będąc w kajaku i mając do pomocy kajakarza w wodzie
 15. Opisz metody wypłynięcia pływaka z odwoju
 16. Opisz rodzaje zaklinowań kajaka
 17. Po wywrotce na jeziorze
  a) nie obracamy wywróconego kajaka
  b) pomagamy w odwracaniu wywróconego kajaka, wylewaniu wody i wsiadaniu poszkodowanych
  c) przyjmujemy poszkodowanych na pokład i holujemy wraz z kajakiem do najbliższego brzegu
  d) rzucamy rzutkę poszkodowanym
 18. Po wywrotce na rzece do poszkodowanych podpływamy
  a) dziobem
  b) lewą burtą
  c) rufą
  d) nie podpływamy, lecz rzucamy im rzutkę
 19. Podnoszenie i opuszczanie rąk uniesionych nad głową kajakarza oznacza:
  a) sygnał - rozpoczynamy płynięcie
  b) ostrzeżenie - miejsce niespływalne
  c) wzywanie pomocy
 20. Przewrócony kajak na głębokiej wodzie rzeki, należy:
  a) możliwie najszybciej odwrócić i spokojnie holować do miejsca gdzie będzie można wylać z niego wodę. Podczas holowania trzymywać kajak za kokpit, aby ponownie się nie przewrócił
  b) pozostawić kajak w pozycji odwróconej i prowadzić do miejsca gdzie możliwe będzie wylanie wody. W miejscach gdzie grozi dociśnięcie kajaka do przeszkody np. do drzewa stanąć pomiędzy przeszkodą i kaj
  c) podczas holowania do brzegu utrzymywać w pozycji dnem do góry (do czasu aż pewnie staniemy na dnie) przy czym holowanie powinno odbywać się poprzez ciągnięcie za dziób lub rufę, a holujący na płycizn
 21. Przyczyną wywrotki może być:
  a) uderzenie bocznej fali przy nieobciążonym kajaku i do tego zbyt wysokim siedzeniu osady
  b) odchylanie się w bok i utrata równowagi przy przepływaniu pod drzewami
  c) wciśnięcie kajaka przez nurt pod brzeg nisko zarośnięty drzewami lub krzewami
  d) na bystrzach boczne uderzenie fali
 22. Skutkiem szoku (wstrząsu) termicznego po nieoczekiwanym wpadnięciu do zimnej wody może być:
  a) utrata poczucia równowagi
  b) utrata kontroli oddychania
  c) natychmiastowe zatrzymanie akcji serca
 23. W jaki sposób będąc w kajaku można skutecznie pomóc innemu kajakarzowi, który się przewrócił na środku dużego akwenu?
  a) Podpłynąć przodem i podać mu dziób kajaka do podtrzymania i holowania do brzegu
  b) Pozwolić mu wejść na swój kajak
  c) Asekurować go podczas odwracania jego kajaka na wodzie i podtrzymać jego kajak, aby mógł do niego wejść od tyłu
  d) Płynąć pilnie do najbliższego brzegu i wezwać pomoc
 24. W jaki sposób holujemy na jeziorze przytomnego i sprawnego kajakarza, który uległ wywrotce:
  a) holowany trzyma się rufy kajaka
  b) holowany trzyma się burty kajaka
  c) holowany trzyma się dziobu kajaka
 25. W jakich przypadkach używamy rzutki ? opisz prawidłowy rzut rzutka ratunkowa
 26. Wymień znane ci przyczyny utonięć i opisz szerzej jedną z nich
 27. Wyposażenie apteczki spływowej zależy od:
  a) ilości uczestników
  b) budżetu spływu
  c) stanu zdrowia uczestników spływu
  d) czasu trwania spływu
  12. Fizjologia człowieka w czasie uprawiania turystyki kajakowej
 1. Objawami zmęczenia są:
  a) zawężenie pola widzenia
  b) zmniejszenie szybkości reagowania na bodźce zewnętrzne
  c) senność
  13. Pierwsza pomoc przedlekarska
 1. "90% uczestników spływu ma objawy silnego zatrucia pokarmowego, do najbliższej wioski 12km, brak zasięgu - jak widzisz rozwiązanie tego problemu?"
 2. Ciało obce w drogach oddechowych ? objawy i pierwsza pomoc.
 3. Co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa ? opisz schemat.
 4. Gdzie i w jaki sposób dokonuje się pomiaru tętna w sytuacji awaryjnej
  a) Pomiaru tętna dokonuje się na tętnicy szyjnej trzema palcami
  b) Pomiaru tętna dokonuje się na tętnicy pachwinowej trzema palcami
  c) Pomiaru tętna dokonuje się na tętnicy nadgarstkowej kciukiem
  d) Pomiaru tętna dokonuje się na tętnicy nadgarstkowej trzema palcami
 5. Hipotermia - objawy i pierwsza pomoc.
 6. Jak głęboko należy uciskać mostek podczas pośredniego masażu serca
  a) Ok. 50-80mm
  b) Ok. 10-30mm
  c) Ok. 30-50mm
 7. Jakie informacje należy przekazać ratownikom medycznym po przybyciu na miejsce wypadku.
 8. Jakie informacje należy przekazać wzywając pomoc na miejsce wypadku.
 9. Jakie kroki podejmiesz w przypadku gdy poszkodowanemu płynie krew z uszu?
 10. Jakie mogą być objawy porażenia słonecznego?
  a) Ślinotok
  b) Podwyższona temperatura
  c) Zawroty głowy
  d) Nienaturalna wesołość
 11. Jakie znasz metody udrażniania górnych dróg oddechowych
  a) odciągnięcie głowy do tyłu
  b) odciągnięcie głowy do tyłu dociśnięcie dolnej szczęki do górnej
  c) chwyt Esmarcha założenie dolnych zębów na górne
  d) otwarcie ust
 12. Kiedy można zaprzestać akcji ratowniczej
  a) ratowany odzyska przytomność
  b) powrócą wyraźne funkcje życiowe oddech, tętno
  c) przyjedzie lekarz i przejmie akcję ratowniczą
  d) kiedy stwierdzimy zgon
 13. Kiedy przerwać RKO
  a) Kiedy przyjedzie pogotowie i będzie gotowe do udzielenia pomocy
  b) Kiedy dojdzie do złamanie żeber w trakcie RKO
  c) Kiedy zostanie przywrócony oddech
  d) Po 20 minutach od rozpoczęcia RKO
 14. Krwotoki wewnętrzne ? objawy i pierwsza pomoc.
 15. Które z metod zapewniają poprawne sprawdzenie, czy u poszkodowany jest krążenie, przy założeniu że ratowany nie oddycha
  a) udrożnienie dróg oddechowych i wykonanie dwóch wstępnych wdechów, jeśli u poszkodowanego jest krążenie to powinien dostać chwilowych skurczów mięśni
  b) przyłożenie ręki do tętnicy szyjnej lub tętnicy udowej
  c) jeżeli poszkodowany nie oddycha, to zakładamy, że nie ma krążenia
  d) przyłożenie ucha do klatki piersiowej, gdzie znajduje się serce
 16. Które z wymienionych czynności należy bezwzględnie wykonać podczas udzielania pierwszej pomocy osobie, która jest nieprzytomna i nie oddycha?
  a) reanimacja
  b) sztuczne oddychanie
  c) wezwanie pomocy medycznej
  d) masaż serca
 17. Nie będąc świadkiem wypadku zastajesz poszkodowanego w nieanatomicznej pozycji (na brzuchu i przekręconego). Stwierdzasz brak oddechu i:
  a) podejrzewasz uraz kręgosłupa, więc nie obracasz poszkodowanego, aby nie spowodować większych obrażeń
  b) podejrzewasz uraz kręgosłupa, ale obracasz ostrożnie poszkodowanego, aby go wentylować
  c) podejrzewasz uraz kręgosłupa, więc próbujesz wentylacji bez odwracania poszkodowanego
  d) wzywasz pomoc i czekasz przy poszkodowanym, ponieważ nie masz umiejętności, aby udzielić mu pomocy
 18. Objawy zaniku krążenia ? w jaki sposób stwierdzić ten fakt.
 19. Odmrożenia ? objawy i pierwsza pomoc.
 20. Omdlenia ? objawy i pierwsza pomoc.
 21. Oparzenia ? objawy i pierwsza pomoc.
 22. Opisz postępowanie ratownika z osobą, u której wystąpił napad padaczkowy
 23. Opisz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
 24. Opisz w punktach podstawowe czynności ratujące życie (BLS) ? poszkodowany nie oddycha.
 25. Opisz w punktach podstawowe czynności ratujące życie (BLS) ? poszkodowany oddycha.
 26. Po wyciągnięciu z wody nieprzytomnej ofiary wypadku:
  a) sprawdzamy, czy ofiara oddycha, a jeśli nie oddycha, to sprawdzamy, czy jest akcja serca.
  b) przystępujemy do usunięcia z jej ust wodorostów i szlamu.
  c) natychmiast podejmujemy sztuczne oddychanie i masaż serca.
  d) sprawdzamy, czy ofiara oddycha, a jeśli nie oddycha, to podejmujemy sztuczne oddychanie i masaż serca.
 27. Postępowanie podczas udrażniania górnych dróg oddechowych.
 28. Resuscytację poszkodowanego prowadzi się do czasu:
  a) przywrócenia czynności krążeniowo-oddechowych
  b) przyjazdu karetki
  c) stwierdzenia przez ratownika zgonu poszkodowanego
  d) wyczerpania sił ratownika
 29. Rozważmy sytuację, że znajdujemy porażonego prądem w wyniku urwania linii wysokiego napięcia. Jakie kroki podejmiesz, aby mu pomóc, na co trzeba zwrócić uwagę.
 30. Schemat RKO prowadzonej przez 2 ratowników na dziecku
  a) 2 wdechy - 5 ucisków - 1 wdech - 5 ucisków
  b) 2 wdechy - 15 ucisków - 2 wdechy - 15 ucisków
  c) 2 wdechy - 30 ucisków - 2 wdechy - 30 ucisków
  d) 30 ucisków - 2 wdechy - 30 ucisków - 2 wdechy
 31. Schemat RKO prowadzonej przez 2 ratowników na osobie dorosłej
  a) 2 wdechy - 5 ucisków - 1 wdech - 5 ucisków
  b) 2 wdechy - 15 ucisków - 2 wdechy - 15 ucisków
  c) 2 wdechy - 30 ucisków - 2 wdechy - 30 ucisków
  d) 30 ucisków - 2 wdechy - 30 ucisków - 2 wdechy
 32. Tamowanie krwotoków zewnętrznych.
 33. Technikę sztucznej wentylacji płuc metodą usta - nos stosujemy w przypadkach
  a) Stosuje się ją u noworodków
  b) Gdy nie ma możliwości udrożnienia jamy ustnej lub gdy występują poważne jej uszkodzenia
  c) Jest powszechnie stosowana
 34. Urazy głowy, szyi i kręgosłupa ? postępowanie w takich przypadkach.
 35. Użądlenia owadów i wstrząs anafilaktyczny ? objawy i pierwsza pomoc.
 36. W jaki sposób zatamować krwotok z rany na zgięciu łokciowym?
 37. W pozycji ?bocznej-ustalonej? układamy:
  a) nieprzytomnego bez oddechu
  b) przytomnego
  c) nieprzytomnego oddychającego
 38. W przypadku stwierdzenia u poszkodowanego hipotermii:
  a) przenosimy poszkodowanego do pomieszczenia o temperaturze minimum 25 st. C
  b) podajemy mu do picia zimną wodę
  c) okrywamy go folią termoizolacyjną
  d) nie mamy uprawnień, więc nie podejmujemy żadnych działań, lecz przewozimy go do lekarza lub wzywamy fachową pomoc
 39. W przypadku zachłyśnięcia (zadławienia):
  a) polecamy poszkodowanemu podnieść ręce do góry
  b) uciskamy oburącz, od tyłu, przeponę poszkodowanego
  c) płaską dłonią zdecydowanie uderzamy poszkodowanego w plecy
  d) podajemy poszkodowanemu duże ilości płynów
 40. Wstrząs pourazowy ? objawy i pierwsza pomoc.
 41. Wybierz prawidłową kolejność zapewnienia bezpieczeństwa w razie wypadku
  a) poszkodowanym, świadkom wypadku, sobie
  b) sobie, świadkom wypadku, poszkodowanym
  c) świadkom wypadku, sobie, poszkodowanym
  d) sobie, poszkodowanym, świadkom wypadku
 42. Wyposażenie apteczki spływowej.
 43. Zaproponuj skład OSOBISTEJ (nie spływowej) apteczki
 44. Zawał serca ? objawy i pierwsza pomoc.
 45. Złamania ? objawy i pierwsza pomoc (bez opisu technik unieruchamiania).
  14. Technika pływania kajakiem
 1. "Niska podpórka" to określenie manewru polegającego na"
  a) powstrzymaniu wywrotki kajaka przez naciśnięcie na powierzchnię wody wypukłą stroną pióra wiosła po stronie, na którą przewraca się kajak skoordynowane z ruchem bioder pod siebie
 2. "Wysoka podpórka" to określenie manewru polegającego na"
  a) powstrzymaniu wywrotki kajaka przez naciśnięcie na powierzchnię wody wklęsłą stroną pióra wiosła po stronie, na którą przewraca się kajak skoordynowanym z ruchem bioder do przodu
 3. Co to jest promowanie przodem?
  a) Manewr przejścia w poprzek nurtu przez ustawienie kajaka skośnie do kierunku nurtu, pod prąd i wiosłowanie do przodu.
  b) Przeciąganie kajaka w poprzek rzeki za pomocą liny przywiązanej do dziobu.
  c) Ominięcie przeszkody przez ustawienie się do niej bokiem i mocne wiosłowanie do przodu.
 4. Czy podczas pływania kajakiem po jeziorze będziemy mogli obserwować efekty działania sił hydrodynamicznych?
  a) nie, ponieważ siły hydrodynamiczne występują tylko na wodzie płynącej objawiając się naporem wody na kajak
  b) tak, ponieważ w każdym przypadku kontaktu kajaka z wodą pojawiają się siły hydrodynamiczne
  c) tak, ponieważ siły hydrodynamiczne to mechaniczny efekt względnego ruchu wody
 5. Czy promowanie to manewr polegający na:
  a) zawracaniu kajaka
  b) zwiększeniu prędkości płynięcia
  c) przesuwaniu kajaka w poprzek koryta rzeki
  d) przechodzeniu przez odwój
 6. Jak dobijamy do brzegu na rzece:
  a) z prądem
  b) pod prąd
  c) prostopadle
 7. Jak pokonujemy bystrze regularne:
  a) należy płynąć prosto w największy zlew wody zwany językiem
  b) należy tak mocno wiosłować, aby szybkość kajaka była większa od szybkości rzeki
  c) należy ominąć bystrze, płynąc blisko brzegu
 8. Jak ustawisz kajak do fali podczas silnego wiatru na otwartym akwenie:
  a) skośnie
  b) prostopadle
  c) równolegle
 9. Jeżeli chcemy skręcić w prawo to
  a) inicjujemy skręt szerokim pociągnięciem z lewej
  b) hamujemy, a następnie stosujemy płaską podpórkę z prawej strony
  c) przechylamy kajak w lewo (unosimy prawą burtę)
 10. Jeżeli spływamy z nurtem i decydujemy się na zatrzymanie kajaka przy brzegu na szybko płynącej wodzie, to najlepiej jest
  a) wykorzystać do zatrzymania dogodną cofkę
  b) przybić bokiem do brzegu, dziobem w dół rzeki i złapać się czegoś
  c) wiosłować skośnie w kierunku brzegu tak, aby kajak uderzył weń dziobem i zatrzymał się
 11. Kajakiem dwuosobowym
  a) powinna kierować osoba siedząca z tyłu
  b) powinna kierować osoba siedząca z przodu
  c) powinna kierować osoba siedząca dalej od kierunku płynięcia to znaczy osoba siedząca z tyłu, gdy wiosłujemy do przodu, a osoba siedząca z przodu - gdy wiosłujemy wstecz
 12. Najlepiej jest wychodzić z cofki na nurt
  a) jak najniżej (najdalej w dół rzeki)
  b) jak najwolniej
  c) możliwie jak najwyżej jak najbliżej przeszkody wywołującej cofkę
 13. Największą rolę przy wiosłowaniu odgrywa
  a) muskulatura tułowia
  b) mięśnie dwugłowe ramion
  c) mięśnie czworogłowe ud
 14. Nurt znosi kajak bokiem na zwalone drzewo. Już za późno, aby się wycofać, ominąć przeszkodę lub zmienić ustawienie kajaka względem drzewa. Co robisz, aby uniknąć wywrotki?
  a) zachowując spokój pozwalam znieść się na drzewo, opieram burtę kajaka o pień i trzymając się gałęzi utrzymuję kajak w pozycji wyprostowanej unikając przechyłu w stronę nurtu. W kajaku dwuosobowym ste
  b) zachowując spokój wyskakuję do wody (o ile pozwala na to konstrukcja kajaka), trzymając kajak za kokpit staram się nie dopuścić do powstania nadmiernego przechyłu. Jeśli nie mogę opuścić kajaka a pos
  c) zachowując spokój pozwalam znieść się na drzewo, opierając się rękoma na drzewie nie pozwalam, aby kajak dobił bezpośrednio do pnia. Jednocześnie ruchem bioder przechylam kajak tak, aby napływająca w
  d)  
 15. Opisz wejście w cofkę.
 16. Opisz, w jaki sposób należy pokonywać odwój w kajaku.
 17. Płyniemy kajakiem bez steru. Zatrzymujemy się w nurcie (nieruchomo w stosunku do brzegu). Chcemy przemieścić kajak na lewy brzeg bez przemieszczania się wzdłuż rzeki. Aby to zrealizować należy:
  a) ustawić kajak pod kątem w stosunku do brzegu ? rufa skierowana w stronę lewego brzegu i obustronnie wiosłować wstecz
  b) ustawić kajak pod kątem w stosunku do nurtu ? rufa skierowana na lewo i obustronnie wiosłować wstecz
  c) ustawić kajak pod kątem w stosunku do nurtu ? dziób skierowany w stronę lewego brzegu i obustronnie wiosłować wstecz
 18. Płyniemy kajakiem ze sterem. Zatrzymujemy się w nurcie (nieruchomo w stosunku do brzegu, kąt wychylenia steru równa się zeru). Chcemy przemieścić kajak na lewy brzeg bez przemieszczania się wzdłuż rz
  a) wychylić ster w lewo i obustronnie wiosłować wstecz
  b) wychylić ster w prawo i obustronnie wiosłować wstecz
  c) ster pozostawić w położeniu neutralnym, a wszystkie manewry wykonywać tylko za pomocą wiosła
 19. Podczas zakręcania z użyciem płaskiej (niskiej) podpórki wiosło ustawiamy:
  a) stroną wklęsłą do powierzchni wody na wysokości barków kajakarza
  b) prawie poziomo, prostopadle do podłużnej osi kajaka, stroną wypukłą do powierzchni wody, kajak przechylamy poprzez ruch bioder
  c) ukośnie stroną wklęsłą do powierzchni wody i poprzez naciąganie przesuwamy dziób kajaka w stronę wiosła.
 20. Promowanie tyłem
  a) jest efektywną techniką omijania przeszkód na rzekach
  b) to sposób wejścia do cofki, jeśli kajak został obrócony i spływa tyłem
  c) wymaga stałego oglądania się wstecz, aby nie uderzyć w przeszkodę
 21. Przy szybkim płynięciu na wprost
  a) przechylamy się jak najdalej do tyłu, aby wynurzyć dziób kajaka
  b) przechylamy kajak na przemian w prawo i w lewo, aby skompensować tendencję do skręcania
  c) wiosłujemy możliwie "wysokim wiosłem", lekko pochyleni do przodu "
 22. Trawers to
  a) ominięcie przeszkody przez ustawienia kajaka bokiem do nurtu i energiczne wiosłowanie do przodu
  b) przejście w poprzek nurtu przez długie pociągnięcie przechodzące w kontrę sterującą
  c) przejście z jednej na drugą stronę cofki
 23. W czasie wiosłowania wstecz
  a) oglądamy się do tyłu przez wybrane ramię
  b) odwracamy wiosło w rękach tak, aby nie wiosłować odwrotną stroną piór
  c) nie oglądamy się, ale utrzymujemy kierunek płynięcia przez kontrolowanie pozycji dziobu względem brzegu
  d) nie zmieniamy chwytu wiosła
  15. Organizacja imprez kajakowych
 1. Czy druga osoba w szyku musi być doświadczona. Uzasadnij
 2. Czy druga osoba w szyku zawsze musi być doświadczona. Uzasadnij.
 3. Czy podczas trwania imprezy można dokonywać zmian w planach działania?
  a) tak, pod warunkiem, że czynności przewidziane w planie wykona się wcześniej niż zakładano
  b) tak, w sytuacjach nadzwyczajnych można i należy stosować działania wyjątkowe nieprzewidziane planem
  c) nie można wprowadzać żadnych zmian do wcześniej ustalonych planów i ustaleń
  d) nie ma takiej potrzeby, dobrze przygotowana i prawidłowo prowadzona impreza nigdy nie wymaga stosowania działań nadzwyczajnych
 4. Czy prowadząc spływ możesz zrezygnować z wyznaczenia funkcji pilota prowadzącego i końcowego
  a) Tak - pod warunkiem, że sam będziesz pełnił te funkcje
  b) Tak - jeżeli znasz szlak i wiesz, ze nie będzie tam żadnych przeszkód
  c) Nie.
 5. Ilość czasu wiosłowania (w minutach) w ciągu godziny to:
  a) szybkość wiosłowania
  b) tempo wiosłowania
  c) czas płynięcia
  d) czas wiosłowania
 6. Ilu może być kierowników spływu:
  a) 1
  b) 3
  c) 5
  d) nie musi być kierownika
 7. Jak przeprowadziłbyś odprawę z grupą średniozaawansowaną w sytuacji gdy masz do przepłynięcia 15 km WW2, 10 osób. Jaki powinieneś mieć sprzęt, jak nakazałbyś się zachowywać, jakie rady, sugestie itd.
 8. Jak przeprowadziłbyś odprawę z grupą średniozaawansowaną w sytuacji gdy masz do przepłynięcia 20 km po wzburzonym jeziorze, 30 osób, zimno. Jaki powinieneś mieć sprzęt, jak nakazałbyś się zachowywać,
 9. Jak rozpalić ognisko w deszczowy dzień i jak się zabezpiecza ognisko?
 10. Jak ustawiłbyś szyk płynięcia ( rzeka ZWC, 7 km, 8 osób, trzy osoby doświadczone)
 11. Jakie informacje powinien uzyskać kierownik od uczestników spływu, a jakie od organizatora?
 12. Jednoznaczne określenie kompetencji poszczególnych służb spływowych i zasad ich współdziałania powinno nastąpić:
  a) w czasie przygotowań do imprezy
  b) w czasie realizacji imprezy
  c) zawsze jest dobry czas na to, aby można zmieniać te zasady w razie potrzeby
 13. Jesteś kierownikiem płynięcia, płyniesz po jeziorze (300m do najbliższego brzegu). W jaki sposób poprowadzisz grupę w gęstej mgle?
 14. Kiedy wskazane jest zrobienie dnia odpoczynku?
 15. Kto jest odpowiedzialny za porządek na spływie?
 16. Kto może w trakcie spływu wyprzedzać kajak pilota prowadzącego?
  a) komandor spływu
  b) ratownik
  c) nikt
 17. Kto ustala skład i funkcje kierownictwa spływu?
  a) Organizator
  b) Komandor spływu
  c) Zarząd klubu
 18. Na co zwracasz uwagę, co robisz jeżeli dzień, w którym planowany jest długi etap, jest upalny i bezchmurny?
 19. Na co zwracasz uwagę, co robisz jeżeli dzień, w którym planowany jest długi etap, jest chłodny i deszczowy?
 20. Na czym polega szyk ścisły:
  a) kajaki płyną jeden za drugim w ustalonej kolejności
  b) kajaki płyną zupełnie dowolnie nie wyprzedzając jednak pilota prowadzącego i nie zostając za końcowym
  c) na rzece kajaki płyną jeden za drugim w odległości 3-5 długości kajaka od siebie
  d) na akwenach otwartych kajaki płyną bardzo blisko jeden za drugim lub nawet obok siebie ? mówi się wtedy często o szyku grupowym
 21. Na czym polega szyk zwarty?
  a) kajaki płyną jeden za drugim w ustalonej kolejności
  b) kajaki płyną zupełnie dowolnie nie wyprzedzając jednak pilota prowadzącego i nie zostając za końcowym
  c) na rzece kajaki płyną jeden za drugim w odległości 3-5 długości kajaka od siebie
  d) na akwenach otwartych kajaki płyną bardzo blisko jeden za drugim lub nawet obok siebie ? mówi się wtedy często o szyku grupowym
 22. Na czym polega szyk dowolny:
  a) kajaki płyną jeden za drugim w ustalonej kolejności
  b) kajaki płyną zupełnie dowolnie nie wyprzedzając jednak pilota prowadzącego i nie zostając za końcowym
  c) na rzece kajaki płyną jeden za drugim w odległości 3-5 długości kajaka od siebie
  d) na akwenach otwartych kajaki płyną bardzo blisko jeden za drugim lub nawet obok siebie ? mówi się wtedy często o szyku grupowym
 23. Na planie prostokąta rozplanować obóz.
 24. Odprawę przeprowadzamy:
  a) rano, przed pierwszym zejściem na wodę
  b) przed każdym zejściem grupy na wodę
  c) przed każdym kolejnym etapem spływu
  d) na dużych spływach można nie robić odprawy
 25. Opisz postępowanie z odpadami na spływie?
 26. Płynąc rzeka, grupą 10 os, ile osób musi mieć latarki żeby móc płynąc w nocy
  a) prowadzący
  b) nikt, bo nie wolno pływać kajakiem w nocy
  c) prowadzący i zamykający
  d) przynajmniej połowa grupy
 27. Podczas rekonesansu przed imprezą, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, koniecznie powinniśmy zebrać informacje na temat:
  a) zasięgu telefonów komórkowych
  b) najkrótszego dojazdu z trasy spływu do pogotowia ratunkowego lub szpitala
  c) najbliższego szpitala wojewódzkiego
  d) właściwego terytorialnie oddziału NFZ
 28. Preliminarz spływu:
  a) powstaje równolegle z harmonogramem i regulaminem imprezy
  b) należy zrobić po zakończeniu spływu, bo wcześniej nie znamy rzeczywistych kosztów
  c) jest tworzony przez Komitet Organizacyjny bezpośrednio przed rozpoczęciem spływu dlatego, że w tym momencie można już oszacować możliwości finansowe organizatora
 29. Prowadzimy spływ krętą rzeką o szybkim, nieregularnym nurcie. W korycie rzeki natrafiamy na wiele zwalonych drzew. W spływie biorą udział osady o różnym stopniu zaawansowania. Aby zapewnić uczestniko
  a) szyk zwarty - ponieważ osady będą się mogły obserwować na trasie i pomagać w wyborze odpowiedniej drogi płynięcia, w razie potrzeby udzielać sobie nawzajem pomocy
  b) szyk dowolny - ponieważ na szybkim nurcie istnieje niebezpieczeństwo napływania kajaków na siebie i wzajemne przeszkadzanie podczas przechodzenia przez drzewa
  c) szyk ścisły - ponieważ przy zróżnicowanych umiejętnościach uczestników i trudnej rzece tylko w ten sposób można zapewnić asekurację dla najsłabszych osad
 30. Prowadzisz spływ i nagle pogorszyła się pogoda (ulewny deszcz), cała grupa jest przemoczona. Jakie podejmiesz kroki jeśli płyniesz w pobliżu wsi
 31. Prowadzisz spływ i nagle pogorszyła się pogoda (ulewny deszcz), cała grupa jest przemoczona. Jakie podejmiesz kroki, jeśli płyniesz z dala od cywilizacji
 32. Sprawność techniczną oraz kompletność wyposażenia kajaków:
  a) sprawdza osoba prowadząca spływ przed ich udostępnieniem uczestnikom spływu
  b) sprawdzają uczestnicy po przydzieleniu im sprzętu przez organizatora
  c) sprawdza prowadzący działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej przed ich udostępnieniem uczestnikom spływu
 33. Sytuacja zmusiła ciebie jako kierownika do rozbicia obozu (na 30-os) w lesie przy rzece. Jak go zabezpieczysz przed np. pożarem, intruzami z zewnątrz itp.?
 34. Uczestnicy twojego spływu zamoczyli cały 3-dniowy prowiant tj. chleb, masło, ryż. Pozostałe rzeczy były w puszkach, ale wystarczą tylko dla 10os, a twój spływ ma ich aż 30-tu. Co robisz w takiej sytu
 35. W jaki sposób można zwiększyć tempo płynięcia?
 36. W jakim miejscu grupy spływowej ustawisz niedoświadczoną załogę:
  a) w środku grupy
  b) bezpośrednio za pilotem początkowym
  c) bezpośrednio przed pilotem końcowym
  d) w dowolnym miejscu
 37. W którym kajaku w trakcie spływu powinna znajdować się apteczka?
  a) w pierwszym
  b) w dowolnym, byle oznakowanym
  c) w ostatnim
 38. Wymień rodzaje szyków płynięcia i krotko je scharakteryzuj
 39. Z jakich powodów można rozwiązać spływ?
 40. Zaplanować dla 10 osób posiłki na trzy ciepłe dni.
 41. Zaplanuj dzień wolny (bez płynięcia) na biwaku w ?głuszy? bez dostępu do cywilizacji
 42. Zaplanuj dzień wolny (bez płynięcia) na biwaku z dostępem do cywilizacji np. wsi, miasta, itp. (załóż, że wszystkie atrakcje, miejsca itd. jakie wymyślisz są akurat w tym miejscu dostępne)
 43. Zaproponuj przykładowe zabawy rekreacyjne na wodzie lub lądzie dla uczestników spływu:
  16. Psychologiczne i społeczne podstawy turystyki
 1. Co robisz w sytuacji kiedy zaginął (nazajutrz po wieczornej imprezie ogniskowej) nieletni uczestnik spływu. Jakie podejmujesz działania - w kolejności!
 2. Delegowanie uprawnień tam, gdzie zadania mogą być najlepiej wykonane to zasada:
  a) racjonalnego podziału pracy
  b) decentralizacji
  c) harmonizacji
 3. Dlaczego chcesz prowadzić spływy kajakowe?
 4. Do pozytywnych konsekwencji wystąpienia konfliktu w grupie spływowej można zaliczyć:
  a) ostrzeżenie, że któryś obszar funkcjonowania grupy nie działa prawidłowo, np. niejasno określono zakresy obowiązków poszczególnych uczestników
  b) wzrost innowacyjności i rozwoju grupy
  c) pogłębienie wiedzy na temat uczestników spływu
  d) spadek zaufania
 5. Jakie miał(a)byś oczekiwania względem prowadzącego spływ, na który chciał(a)byś się wybrać?
 6. Konflikt w grupie spływowej to:
  a) zderzenie sprzecznych interesów, celów, dążeń lub poglądów uczestników spływu
  b) zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym
  c) sposób wyrażania emocji wynikający z określonych cech charakteru uczestników spływu
  d) proces, w którym uczestnik spływu dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie lub podporządkowanie sobie innych uczestników dążących do zrealizowania głównego celu grupy.
 7. O tym, że przy rozdziale zadań należy uwzględnić kompetencje, zamiłowania i predyspozycje do współdziałania poszczególnych osób mówi zasada:
  a) racjonalnego podziału pracy
  b) harmonizacji
  c) decentralizacji
 8. O tym, że te same czynności wykonane przedwcześnie lub za późno nie doprowadzą do celu, a mogą zburzyć całą organizację mówi:
  a) zasada hierarchizacji
  b) zasada harmonizacji
  c) zasada racjonalnego podziału pracy
 9. Pomijanie milczeniem problemu jaki pojawił się w grupie spływowej i unikanie wymiany poglądów (tzw. ignorowanie), w kategoriach rozwiązania konfliktu, jest:
  a) pseudorozwiązaniem konfliktu
  b) najlepszym sposobem na rozwiązanie konfliktu
  c) typową cechą charakteru kierownika grupy
  d) techniką wspomagającą efektywne rozwiązanie konfliktu
 10. Racjonalny dobór środków działania oraz odpowiednie ich rozłożenie w czasie to cechy charakterystyczne:
  a) zasady harmonizacji
  b) zasady koncentracji
  c) zasady racjonalnego podziału pracy
 11. Uczestnicy spływu są zmęczeni, nie chcą dalej płynąć, mówią, że nie mają już siły. Jak reagujesz na taką sytuację?
 12. Uzależnienie zadań mniej ważnych od najważniejszych to zasada:
  a) harmonizacji
  b) hierarchizacji
  c) racjonalnego podziału pracy
 13. Właściwy sposób podejmowania decyzji podczas prowadzenia imprezy kajakowej to:
  a) stosowanie zasady jednoosobowego kierownictwa
  b) tam, gdzie nie zagraża to bezpieczeństwu uczestników można określone decyzje wypracowywać kolektywnie
  c) wszystkie decyzje osób funkcyjnych muszą być zatwierdzone przez komandora
 14. Właściwy styl przewodzenia grupą spływową powinien być:
  a) wyłącznie autorytarny, gdyż tylko w ten sposób można sprawnie kierować grupą
  b) demokratyczny w każdej sytuacji, gdyż grupa to członkowie, a oni mają prawo decydować o sobie
  c) dostosowany do konkretnej sytuacji spływowej i potrzeb członków grupy
  d) nieinterwencyjny ponieważ członkowie grupy powinni mieć nieograniczoną swobodę działania, niezależną od decyzji lidera
 15. Zachęć kogoś do uprawiania turystyki kajakowej (maks 50 słów)
 16. Zadaniem lidera grupy spływowej jest:
  a) reprezentowanie grupy na zewnątrz i branie na siebie odpowiedzialności za jej decyzje
  b) zaplanowanie spływu i dążenie do jego realizacji
  c) nie ingerowanie w relacje pomiędzy uczestnikami spływu
  d) przyjmowanie roli tzw. kozła ofiarnego, gdy pojawia się ryzyko wystąpienia konfliktu
 17. Zgodnie z zasadami rozwiązywania konfliktu należy:
  a) sformułować rzeczywistą przyczynę konfliktu
  b) kierować się wyłącznie emocjami
  c) oddzielić problem od osoby
  d) zerwać kontakt z drugą stroną konflik