PROGRAM
SZKOLENIA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTTK


Lp. Temat Rodzaj
zajęć /ilość
godzin/
Wykładowca,
literatura obowiązkowa
Termin i miejsce wykładu
1 2 3 4 5

1

1. Historia turystyki, krajoznawstwa i kajakarstwa.

1.1. Początki społecznej turystyki i jej rozwój:

 • prekursorzy ruchu turystyczno-krajoznawczego;
 • powstanie PTT, PTK i PZK;
 • inne organizacje zajmujące się turystyką;

1.2. Turystyka w okresie międzywojennym:

 • działalność PTT, PTK i PZK – program integracji społeczeństwa byłych zaborów oraz program patriotycznego wychowania młodzieży;
 • działalność państwa w dziedzinie turystyki;
 • zagospodarowanie turystyczne;
 • przewodnictwo;
 • polskie wyprawy turystyczne;
 • wydawnictwa turystyczno-krajoznawcze;
 • pionierzy, turyści, wyprawy, wyczyny;
 • kluby – prekursorzy.

1.3. Turystyka po roku 1945:

 • reaktywowanie PTT, PTK i PZK;
 • działalność do roku 1950;
 • działalność po 1950 roku;
 • rozwój turystyki masowej;
 • zagospodarowanie turystyczne;
 • pionierzy, turyści, wyprawy, wyczyny;
 • kluby – prekursorzy i dzisiejszy stan;
 • główne organizacje (PZK, PTTK, TKKF, ZHP) ich struktura i władze;
 • wpływ zmian społeczno - politycznych po roku 1989 na turystykę.

1.4. Historia kajaka:

 • kajaki eskimoskie i indiańskie;
 • kajaki składane;
 • polscy konstruktorzy kajaków i ich osprzętu;
 • ekspozycje muzealne kajakarstwa w Polsce (Tczew, Augustów, Szczawnica);
 • współczesne kierunki rozwoju.

1.5. Historia turystyki kajakowej w Polsce i na świecie.

Wykład

5

godzin

   

2

2. Organizacja turystyki kajakowej w Polsce i na świecie.

2.1. Organizacje i stowarzyszenia polskie oraz międzynarodowe zajmujące się turystyką i rekreacją kajakową.

Wykład

1

godzina

   

3

3. Statuty i regulaminy PZK, ICF, PTTK.

3.1. Statut PZK, statut PTTK, statuty oddziałów i klubów.

3.2. Regulamin Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK.

3.3. Regulamin instruktora turystyki PZK.

3.4. Regulaminy turystycznych odznak kajakowych PTTK:

 • Dziecięca Odznaka Kajakowa /DOK/ “Kiełbik”;
 • Turystyczna Odznaka Kajakowa /TOK/;
 • Górska Odznaka Kajakowa /GOK/.

3.5. Regulamin Odznaki Turystycznej PZK i Międzynarodowej Odznaki Turystycznej ICF.

3.6. Podstawowe zasady prowadzenia zapisów we wspólnej książeczce TOK PTTK i PZK.

3.7. Podstawowe zasady weryfikacji odznak turystycznych PTTK, PZK i ICF.

3.8. Regulamin Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK i Komisji Turystyki PZK.

3.9. Regulamin Kajakowych Spływów Turystycznych PZK.

3.10. Regulamin Organizacji Konkurencji Kajakowych i Zasad Punktacji PZK.

3.11. Regulamin Sędziów Kajakowych PZK.

Wykład

3

godzinyĆwiczenia

2

godziny

   

4

4. Podstawy prawne organizacji turystycznych i rekreacyjnych imprez kajakowych.

4.1. Ustawa “Prawo o Stowarzyszeniach”.

4.2. Ustawa “O Usługach Turystycznych”.

4.3. Ustawa “Kodeks Postępowania Cywilnego”.

4.4. Zarządzenia MEN i inne przepisy dotyczące uprawiania turystyki i rekreacji kajakowej przez dzieci i młodzież.

4.5. Zarządzenia dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie organizacji i uprawiania turystyki oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji kajakowej.

4.6. Ustawy i zarządzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych i fizycznych.

4.7. Prawo wodne. Przepisy żeglugowe. Przepisy związane z pływaniem przez tereny chronione.

4.8. Przepisy przeciwpożarowe.

4.9. Przepisy dotyczące biwakowania.

4.10. Przepisy dotyczące przewozu ludzi i sprzętu.

4.11. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa na wodzie.

Wykład

5

godzin

   
 

5. Terenoznawstwo

5.1. Ogólne wiadomości o terenie (rzeźba, pokrycie, gleby).

5.2. Orientowanie się w terenie:

 • określanie kierunku północnego w terenie;
 • posługiwanie się kompasem i busolą.

5.3. Mapa:

 • zasady wyboru map, opis mapy - skala, znaki topograficzne;
 • odwzorowanie ukształtowania terenu na mapie ;
 • nauka czytania map, orientowanie mapy za pomocą obiektów terenowych oraz kompasu .

5.4. Pomiary na mapie i w terenie:

 • sposoby pomiarów odległości na mapie i w terenie;
 • wykonywanie szkiców.

5.5. Pogoda i jej przewidywanie.

 • zasadnicze elementy meteorologiczne, na podstawie których można przewidzieć pogodę;
 • wskazówki praktyczne dotyczące przewidywania pogody.

 

Wykład

2

godziny

Ćwiczenia

4

godziny

   

6

6. Podstawowe wiadomości o turystycznych szlakach wodnych w Polsce.

6.1. Części składowe środowiska przyrodniczego w Polsce:

 • położenie fizyczno - geograficzne, klimat, rzeźba terenu, wody ze szczególnym uwzględnieniem zlewni, działów i dorzeczy, gleby, roślinność i zwierzęta, bogactwa naturalne.

6.2. Podział na regiony fizyczno - geograficzne.

6.3. Walory krajoznawczo - geograficzne Polski:

 • walory przyrodnicze: skałki, wąwozy i przełomy rzek, wodospady, jaskinie, ważniejsze obiekty geologiczne, szczególne miejsca widokowe, osobliwości flory i fauny, parki zabytkowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody;
 • walory kulturowe: muzea i rezerwaty archeologiczne, muzea etnograficzne i skanseny, miejsca tradycyjnej kultury i sztuki ludowej, przykładowe zabytki architektury;
 • muzea: sztuki, biograficzne i specjalistyczne, pamiątki historyczne, miejsca i muzea martyrologii, zabytki techniki;

6.4. Walory krajoznawczo-turystyczne własnego regionu.

6.5. Rozmieszczenie wód powierzchniowych w Polsce.

Pojęcia podstawowe:

 • zlewiska;
 • dorzecza;
 • działy wodne;
 • pojezierza;
 • kanały.

6.6. Hydrografia wód polskich.

6.7. Turystyczne szlaki kajakowe w Polsce:

 • turystyczne zagospodarowanie kraju: infrastruktura turystyki w Polsce, rozmieszczenie ważniejszych obiektów turystycznych, znakowane szlaki turystyczne, szlaki wodne;
 • rejonizacja i walory krajoznawcze turystycznych szlaków
 • kajakowych w Polsce;
 • najbardziej znane i uczęszczane turystyczne szlaki
 • kajakowe w Polsce;
 • podstawowe wiadomości o najczęściej spotykanych na
 • turystycznych szlakach kajakowych budowlach wodnych
 • oraz o ich wpływie na warunki bezpieczeństwa i komfort
 • pływania;
 • mapy, przewodniki kajakowe.

6.8. Turystyczne zagospodarowanie szlaków kajakowych w Polsce:

 • stanice kajakowe, pola namiotowe, przystanie, porty;
 • wypożyczalnie kajaków, szkutnicy, zaopatrzenie, transport;
 • oznakowanie szlaków kajakowych w Polsce;
 • podstawowe zasady oznakowania szlaków kajakowych w innych krajach.

Wykład

5

godzin

Ćwiczenia

2

godziny

   

7

7. Klasyfikacja szlaków kajakowych.

7.1. Stopnie trudności i uciążliwości szlaków kajakowych:

 • skale stosowane do opisu wód wolno i szybko płynących;
 • dzikie wody;
 • wpływ budowli wodnych na ocenę trudności i uciążliwości szlaków kajakowych;
 • wpływ zjawisk atmosferycznych i warunków hydrograficznych na ocenę trudności i uciążliwości szlaków kajakowych.

7.2. Ocena pojemności użytkowej szlaków i możliwości ich wykorzystania dla grup turystycznych o różnej ilości uczestników.

Wykład

2

godziny

   

7

7.3. Samodzielna ocena (klasyfikacja) stopnia trudności i uciążliwości szlaku kajakowego:

 • za pomocą map, przewodników i danych hydrograficznych;
 • na podstawie rekonesansu własnego i relacji innych turystów;
 • zagrożenia wynikające z błędnej oceny stopnia trudności szlaku kajakowego przy zastosowaniu powyższych metod.

7.4. Subiektywne czynniki zmieniające ocenę klasyfikacji szlaku kajakowego:

 • stan psychiczny i fizyczny turysty;
 • elementy opiniotwórcze.

7.5. Planowanie czasu płynięcia ze względu na czynniki omówione w powyższym temacie.

Ćwiczenia

3

godziny

   

8

8. Locja.

8.1. Pojęcie i zakres tego terminu.

8.2. Rzeki:

 • elementy rzeki;
 • czynniki mające wpływ na elementy rzeki;
 • zjawiska występujące na rzece;
 • zjawiska lodowe.

8.3. Jeziora:

 • rodzaje jezior i ich charakterystyka;
 • morfometria jezior;
 • zjawiska występujące na jeziorze.

8.4. Morza :

 • fale , stan morza , pływy ;
 • ruch żeglugowy.

8.5. Planowanie czasu płynięcia z uwagi na czynniki omówione w powyższym temacie

Wykład

4

godziny

   

9

9. Sprzęt kajakowy i biwakowy.

9.1. Własności i klasyfikacja łodzi:

 • właściwości nautyczne;
 • klasyfikacja łodzi.

9.2. Budowa kajaków i kanadyjek:

 • kajaki sztywne (drewniane, laminatowe, polietylenowe);
 • kajaki składane i kajaki dmuchane.

9.3. Wyposażenie kajaka.

9.4. Wybór kajaka i sprzętu biwakowego.

9.5. Wiosła:

 • podstawy konstrukcji wioseł, stosowane materiały;
 • dobór wiosła.

9.6. Sprzęt asekuracyjny, ratunkowy, biwakowy.

9.7. Naprawy kajaków, wioseł i sprzętu biwakowego:

 • ocena uszkodzeń sprzętu;
 • naprawa kajaków drewnianych, składanych, laminatowych, polietylenowych i reperacja wioseł;
 • naprawa sprzętu biwakowego;
 • naprawy doraźne.

9.8. Gospodarowanie sprzętem w czasie spływu.

9.9. Konserwacja i przechowywanie sprzętu po sezonie.

Wykład

3

godziny


Ćwiczenia
10
godzin

   

10

10. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka.

A. Wiadomości ogólne.

10.1. Ekologiczne podstawy ochrony przyrody:

 • środowiska przyrodnicze (naturalne i kulturowe);
 • ochrona przyrody i ochrona środowiska;
 • człowiek a środowisko przyrodnicze;
 • organizacja służb ochrony środowiska i ochrony przyrody;
 • system ochrony przed oddziaływaniem ruchu turystycznego na przyrodę.

10.2. Państwowe służby ochrony przyrody i środowiska:

 • podstawowe dokumenty prawne dotyczące ochrony obszarów i obiektów przyrody;
 • ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

B. Ochrona środowiska wodnego.

10.3. Klasyfikacja czystości wód:

 • przyczyny zanieczyszczenia wód;
 • sposoby rozpoznawania skażeń i zanieczyszczeń wód;
 • wpływ zachowań turystów na czystość środowiska i sposoby zapobiegania jego degradacji.

10.4. Szczególne warunki terenów chronionych i zasady zachowań na tych terenach.

C. Ochrona zabytków.

10.5. Pojęcie “dobra kultury”, rodzaje zabytków ruchomych i nieruchomych. Ochrona krajobrazu kulturowego. Zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa. Przepisy prawne dotyczące dóbr kultury. Rola zabytków w kulturze.

10.6. Podstawowe wiadomości o stylach w architekturze.

10.7. Organizacja, uprawnienia oraz zadania państwowej służby ochrony zabytków, społeczna opieka nad zabytkami.

Wykład

2

godziny

   

Wykład

2

godziny

   

11

11 . Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na wodzie.

11. 1. Podstawowe kryteria organizacji i przeprowadzenia bezpiecznego spływu.

11.2. Sytuacje niebezpieczne na wodzie:

 • tonięcie (przyczyny tonięcia, ratowanie tonącego);
 • wywrotka (na dużym akwenie, na dużej rzece, na małej i zarośniętej rzece, na górskiej rzece);
 • sztuczne progi (uniknięcie zagrożenia, wywrotka i kabina, pomoc);
 • zaklinowanie (przyciśnięcie do przeszkody, zaklinowanie pomiędzy dwoma przeszkodami, zaklinowanie kajaka równolegle do nurtu);
 • szok termiczny i hiperwentylacja płuc (zasady przeciwdziałania i bezpieczeństwa);
 • wychłodzenie organizmu (podstawowe zasady przeciwdziałania wychłodzeniu organizmu i sposoby postępowania w przypadkach jego zaistnienia).

11.3. Sprzęt asekuracyjny i ratunkowy oraz jego zastosowanie:

 • kajak i jego wyposażenie;
 • kamizelka i ubranie, wiosło zapasowe, rzutka;
 • sprzęt specjalistyczny (kask, patent holowniczy, hak ratowniczy, sprzęt alpinistyczny, morski sprzęt ratunkowy).

Wykład

5

godzin

   

11

11.4. Techniki ratunkowe:

 • samoratownictwo;
 • kabina , postępowanie po wywrotce na rzece, wylewanie wody z kajaka na wodzie, wejście do kajaka na wodzie;
 • zastosowanie rzutki, węzły;
 • holowanie, człowiek żaba, budowanie wyciągów;
 • taktyka asekuracji;
 • pomoc tonącemu z brzegu, z wody i na lodzie.

11.5. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

struktura organizacyjna, zasady działania i formy współpracy.

Ćwiczenia

7

godzin

   

12

12. Fizjologia człowieka w czasie uprawiania turystyki kajakowej i podstawowe zasady higieny turysty.

12.1. Podstawowe wiadomości z zakresu układów: ruchu , pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego, naczyniowego i nerwowego.

12.2. Podstawowe zasady fizjologii wysiłku fizycznego i umiejętności śledzenia zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie w trakcie pracy fizycznej.

12.3. Szczególne cechy wysiłku kajakarza i ich wpływ na fizjologię człowieka:

 • zmęczenie, znużenie, wypoczynek;
 • zagrożenia dla organizmu człowieka;
 • wpływ sposobu odżywiania się kajakarza na stan jego wydolności i sprawności fizycznej.

12.4. Racjonalne żywienie podczas imprez turystycznych.

12.5. Zasady higieny w warunkach zwiększonego wysiłku i podczas typowych uciążliwości związanych z życiem biwakowym.

12.6. Podstawowe kryteria oceny indywidualnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania określonego rodzaju turystyki.

Wykład

3

godzin

   

13

13. Pierwsza pomoc przedlekarska.

13.1. Zasady ogólne.

13.2. Wstrząs pourazowy.

13.3. Pozycja bezpieczna (boczna ustalona).

13.4. Udzielanie pierwszej pomocy w wybranych, najczęściej występujących wypadkach:

 • krwotoki;
 • złamania;
 • zwichnięcia;
 • zatrucia pokarmowe;
 • udary słoneczne;
 • oparzenia;
 • przeziębienia;
 • omdlenia;
 • niewydolności układu krążenia i układu oddechowego;
 • uczulenia;
 • ukąszenia.

13.5. Apteczka na spływie oraz jej wyposażenie.

13.6. Reanimacja:

 • ocena stanu ratowanego;
 • techniki reanimacyjne ze szczególnym uwzględnieniem przypadków utonięć.

 

Wykład

2

godziny

Ćwiczenia

4

godziny

   

14

14. Technika pływania kajakiem.

14.1. Podstawowe manewry kajakiem:

 • wsiadanie do kajaka, pozycja w kajaku, prawidłowy uchwyt wiosła;
 • płynięcie do przodu;
 • pociągnięcie wiosłem;
 • zakręcanie /szerokie pociągnięcie, kontra sterująca, kontra, zakręcanie z użyciem niskiej “płaskiej” podpórki, przechył kajaka i wychylenie, kontra czeska;
 • hamowanie i płynięcie do tyłu;
 • naciąganie i podpórka;
 • kabina i eskimoska.

14.2. Manewry na wodzie stojącej:

 • odbijanie od brzegu;
 • płynięcie prosto;
 • zakręcanie i używanie steru;
 • pływanie w czasie dużej fali i silnego wiatru.

14.3. Czytanie wody i jego wpływ na nawigację :

 • posiewka;
 • bystrza, fale;
 • odwoje;
 • woda napierająca na skały i brzeg;
 • przeszkody zanurzone w nurcie rzek wolno i szybko płynących;
 • wiry;
 • ławice wędrujące;
 • czytanie wody zamarzającej i pływanie w takich warunkach przy jednoczesnym zagrożeniu oblodzeniem sprzętu i turysty.

14.4. Manewry na wodzie szybko płynącej:

 • wyjście na nurt /wariant najprostszy/;
 • zastosowanie kontry sterującej i czeskiej kontry;
 • zatrzymanie na nurcie;
 • wejście do cofki i obrót na granicy cofki i nurtu;
 • trawers;
 • omijanie przeszkód, promowanie, “jeleni skok”.

14.5. Manewry kajakiem na morzu:

 • odbijanie od brzegu i dobijanie do brzegu;
 • utrzymanie się na fali, zwrot na fali, ślizg na fali.

14.6. Żeglowanie kajakiem.

14.7. Specyfika pływania po “nieprzetartych szlakach” nizinnych:

 • wybór drogi płynięcia;
 • przechodzenie przez zwalone drzewa, łozy;
 • przechodzenie przez przemiały.

14.8. Elementy kajakowego rodeo, kajak polo i inne formy kajakarstwa.

 

Wykład

7

godzin

Ćwiczenia

34

godziny

   

15

15. Organizacja imprez kajakowych.

15.1. Klasyfikacja imprez kajakowych:

 • w/g zasięgu, ilości uczestników, czasu trwania;
 • stopnia organizacji – ilości i jakości świadczeń oferowanych uczestnikowi;
 • rodzaju akwenu, pory roku i strefy klimatycznej;

15.2. Zasady bezpiecznego uprawiania turystyki i rekreacji kajakowej w zależności od rodzaju i charakteru imprezy oraz użytych środków pływających.

15.3. Dobór sprzętu i ubioru w różnych dyscyplinach turystyki i rekreacji kajakowej oraz w różnych porach roku.

15.4. Ubezpieczenia uczestników i organizatorów imprez turystycznych.

15.5. Współpraca z służbami ratownictwa: straż pożarna, policja, GOPR, WOPR, służby medyczne itp.

15.6. Planowanie imprezy:

 • harmonogram przedsięwzięć;
 • program, preliminarz, regulamin, umowa;
 • rekonesans;
 • osoby funkcyjne i ich obowiązki;
 • finansowanie imprezy.

15.7. Realizacja imprezy:

 • prowadzenie spływu;
 • wykonanie zobowiązań ofertowych;
 • rozliczenie rzeczowe i finansowe imprezy;
 • sprawozdawczość.

Wykład

2

godzin

Ćwiczenia

7

godzin

   

16

16. Psychologiczne i społeczne podstawy turystki.

16.1. Aktywność turystyczna jako źródło zaspokajania potrzeb ludzkich:

 • potrzeby biologiczne;
 • potrzeby poznawcze i potrzeby nowych przeżyć;
 • potrzeby kontaktów społecznych i przynależności grupowej (uczestnictwo w grupie turystycznej umożliwia wejście w nowe środowisko, w którym nie obowiązuje hierarchia charakterystyczna dla środowiska pracy).

16.2. Motywy uprawiania turystyki:

 • rola środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego w kształtowaniu i rozbudzaniu aktywności turystycznej;
 • hedonistyczna teoria motywacji;
 • dynamika procesów motywacyjnych.

16.3. Kierowanie grupą turystyczną:

 • proces kierowania grupą jako forma relacji pomiędzy przodownikiem (instruktorem) a grupą;
 • proces kierowania grupą jako źródło satysfakcji;
 • relacje przodownik (instruktor) – grupa turystyczna:

- system oczekiwań grupy wobec prowadzącego,

- oczekiwania prowadzącego wobec grupy;

 • style kierowania grupą;
 • styl kierowania a rodzaj grupy (początkująca, zaawansowana).

16.4. Konflikty w grupie i sposoby ich rozwiązywania:

 • konflikty interesów – np. o szczegóły programu;
 • konflikty adaptacyjne wynikające między innymi z różnic charakteru, wieku, zainteresowań;
 • konflikty postaw, wynikające np. z różnic oczekiwań związanych z imprezą.

16.5. Praktyczne wskazówki dla przodownika (instruktora):

 • dbałość o właściwie funkcjonujący obieg informacji
  o charakterze organizacyjnym w grupie;
 • elastyczność zachowania i umiejętność przewidywania;
 • baczna obserwacja grupy, znaczenie kondycji fizycznej
  i psychicznej uczestników imprezy;
 • dążenie do wypracowania u siebie kontroli emocjonalnej.

16.6. Organizacja pracy w klubie (sekcji):

 • rola przywódców nieformalnych;
 • imprezy klubowe jako czynnik konsolidujący środowisko;
 • relacje pomiędzy zarządem a członami klubu;
 • nigdy za dużo podziękowań – to praca społeczna (patrz teoria motywacji).

 

 

Wykład

3

godzinyĆwiczenia

4

godzin

   

17

Praca końcowa

 

18

Egzamin

 

19

Łączna ilość godzin wykładów

56

20

Łączna ilość godzin ćwiczeń

75

21

Łączna ilość godzin wykładów i ćwiczeń

131

 Uwagi : 

 1. "Program szkolenia przodowników turystyki kajakowej PTTK" został przyjęty przez KTK ZG PTTK w dniu 12.02.2004 r. i zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 23 marca 2004 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.
 2. Niniejszym przestaje obowiązywać dotychczasowy program szkolenia przodowników turystyki kajakowej PTTK .

Komisja Turystyki Kajakowej

Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26.03.2004 r.