W 2003 r. wzorem lat poprzednich dzieki współpracy Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego i Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz wszystkich zainteresowanych kól i klubów jest wydawany INFORMATOR KAJAKARZA. Poniżej został zamieszczony artykuł wstępny do tego wydawnictwa.

WSTĘP
do wydawnictwa
INFORMATOR KAJAKARZA 2003

Drodzy Czytelnicy

Oddana właśnie do Waszych rąk nowa edycja INFORMATORA KAJAKARZA jest, tak jak w poprzednich latach, zbiorem najistotniejszych zaplanowanych na 2003 rok wydarzeń kajakarstwa turystycznego i rekreacyjnego w Polsce. Zawiera również adresy wielu organizacji, klubów i firm działających w naszym środowisku kajakowym.

Ponadto w roku bieżącym dołączamy do naszego wydawnictwa znowelizowany Regulamin Odznak TOK PTTK oraz wykaz referatów weryfikacyjnych turystycznej odznaki kajakowej PZK i PTTK powołanych zgodnie z nowymi regulaminami obu komisji. Wykaz ten został opracowany według danych dostępnych na dzień 31.12.2002 i będzie uaktualniany w swej elektronicznej wersji na stronie internetowej KTK ZG PTTK w miarę napływających nowych zgłoszeń.

Zgodnie z tradycją podsumowywania na przełomie lat dokonań minionego okresu i nakreślania planów na rok przyszły pragniemy z dużą przyjemnością poinformować Was, że nieśmiało sygnalizowane na początku 2002 roku rozpoczęcie prac nad, od dawna oczekiwanym przez całe środowisko kajakowe, zsynchronizowaniem wysiłków Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego i Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK nad rozwiązywaniem wszystkich istotnych dla nas problemów, stało się faktem.

W wyniku wspólnie prowadzonych prac i wielu kompromisów zdołaliśmy ujednolicić zasady zdobywania odznak turystyki kajakowej obu organizacji, opracować i wydać wspólną książeczkę TOK oraz rozszerzyć uprawnienia weryfikatorów OT PZK i TOK PTTK do wzajemnego poświadczania i  weryfikowania obu odznak.

Efektem wspólnego wysiłku obu komisji w minionym roku jest również przeprowadzenie trzech edycji kursów na III stopień instruktorów PZK i  przodowników TK PTTK, czterech edycji kursów i egzaminów eksternistycznych na podwyższenie posiadanych uprawnień instruktorskich i przodownickich, pięciu edycji kursu weryfikatorów TOK oraz zorganizowanie i przeprowadzenie zarówno części ogólnej, jak i specjalistycznej kursu na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo. Łącznie w 2002 roku na różnych kursach zostało przeszkolonych prawie 400 kajakarzy.

Do niewątpliwych sukcesów minionego sezonu należy zaliczyć również zorganizowanie przez obie komisje dwóch wspólnych zlotów – narad przodowników i instruktorów kajakowych. Pierwsza narada odbyła się w kwietniu w  Lądku Zdroju, a druga w listopadzie w Zakopanem, gdzie w obecności zgromadzonych gości i ponad dwustu przedstawicieli różnych klubów kajakowych z całej Polski zostało podpisane porozumienie między KTiR PZK oraz KTK ZG PTTK o współpracy w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji kajakowej.

W roku bieżącym zamierzamy koncentrować się nad zagadnieniami związanymi ze szkoleniem. Rozpoczęte zostały prace zmierzające do ujednolicenia programów i zasad zdobywania uprawnień instruktora PZK i  przodownika PTTK. Planowane jest zorganizowanie trzech edycji kursów na III stopień instruktora i przodownika oraz kursów podwyższających posiadane uprawnieia TK (maj, sierpień, wrzesień).

Planowane jest również przeprowadzenie pełnego kursu (części ogólnej i specjalistycznej) instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo. Kurs ten zamierzamy zorganizować w takim terminie, aby mogli wziąć w nim udział nauczyciele i ci wszyscy, którym okres nauki w szkołach i  uczelniach najczęściej nie pozwala na uczestniczenie w szkoleniach kajakowych.

Do niniejszego wydawnictwa dołączamy kartę zgłoszenia na Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK i Instruktorów Turystyki PZK w dniach 16 – 17.05.2003 roku w Lądku Zdroju zawierającą wykaz szeregu propozycji poprzedzających go oraz kartę zgłoszenia imprez do kalendarza, który będzie zamieszczony w INFORMATORZE w 2004 r. Oba załączniki polecamy szczególnej pieczy wszystkich Czytelników z prośbą o możliwie liczne powielenie i rozkolportowanie w środowisku kajakowym. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy dotrzeć do wszystkich pragnących uczestniczyć w życiu środowiska kajakowego i sprawniej realizować jego oczekiwania.

Biorąc udział w zlotach i naradach organizowanych przez KTK ZG PTTK i KTiR PZK każdy z nas może zgłosić swe uwagi i wnioski dotyczące zarówno już funkcjonujących rozwiązań jak i nowatorskie propozycje mogące pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój kajakarstwa turystycznego w Polsce. Tylko bowiem w trakcie wzajemnej wymiany zdań i prowadzonych polemik możliwe jest uzyskiwanie z jednej strony wiedzy o problemach nurtujących nasze środowisko jak również gwarancji, że nasze przemyślenia i doświadczenie będą wysłuchane i być może zasymilowane przez szersze grono koleżanek i kolegów. Ten rodzaj spotkań i wymiany poglądów sprzyja również wzajemnemu poznawaniu w tym również, co nie jest do pominięcia, poznawaniu pokoleniowemu. Liczymy więc na udział w tych imprezach możliwie licznego i różnorodnego spektrum Kajakarskiej Braci.

Pragnąc urozmaicić nasze zloty i narady KTiR PZK i KTK ZG PTTK postanowiły, że spotkania te będą poprzedzane przedsięwzięciami towarzyszącymi takimi jak szkolenia, doszkolenia, egzaminy, spływy.

Począwszy od 2004 r. za umieszczenie w INFORMATORZE imprezy organizowanej przez jednostki niezarejestrowane w KTiR PZK lub nienależące do PTTK będą pobierane opłaty w wysokości 50 zł. od jednej zgłoszonej imprezy. Płatne będą również reklamy zamieszczane na okładkach i wewnątrz wydawnictwa. Ustalenia te nie dotyczą organizatorów prowadzących działalność charytatywną ani informacji o instytucjach, organizacjach, klubach, producentach i dystrybutorach. w ten sposób chcemy zgromadzić środki niezbędne do doskonalenia i uatrakcyjniania tego wydawnictwa oraz innych planowanych publikacji.

W INFORMATORZE 2004 zamierzamy zamieszczać wyłącznie imprezy organizatorów posiadających wszelkie niezbędne, przewidziane prawem uprawnienia i zezwolenia (zezwolenie wojewody, państwowe uprawnienia osób prowadzących imprezy).

Z uwagi na dość długi okres wydawniczy uprzejmie prosimy o  przekazywanie zgłoszeń do kalendarza imprez na 2004 rok w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2003 roku.

Na zakończenie pragniemy Wszystkim Czytelnikom złożyć życzenia samych pogodnych dni, wielu wspaniałych przyjaźni i niezapomnianych radosnych przygód kajakowych w 2003 roku.

Oddając to wydawnictwo w Państwa ręce, liczmy na życzliwe i wyrozumiałe przyjęcie oraz uwagi, które pozwolą nam uniknąć wielu błędów w kolejnych opracowaniach.

 

Krzysztof Książek   Marek Głowacki
Warszawa 2003 rok