INFORMACJA EKSPRESOWA KTK ZG PTTK

NR 1/2003

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Miło mi poinformować Was, że właśnie rozsyłamy do Waszych Klubów nową edycję INFORMATORA KAJAKARZA, który tak jak w poprzednich latach jest, zbiorem najistotniejszych zaplanowanych na 2003 rok wydarzeń kajakarstwa turystycznego i rekreacyjnego w Polsce. Zawiera również adresy wielu organizacji, klubów i firm działających w naszym środowisku kajakowym.

Ponadto w roku bieżącym dołączyliśmy do naszego wydawnictwa znowelizowany Regulamin Odznak TOK PTTK oraz wykaz referatów weryfikacyjnych turystycznej odznaki kajakowej PZK i PTTK powołanych zgodnie z nowymi regulaminami obu komisji. Wykaz ten został opracowany według danych dostępnych na dzień 31.12.2002 i będzie uaktualniany w swej elektronicznej wersji na stronie internetowej KTK ZG PTTK (http://ktkaj.pttk.pl) w miarę napływających nowych zgłoszeń.

Zgodnie z tradycją podsumowywania na przełomie lat dokonań minionego okresu i nakreślania planów na rok przyszły pragniemy z dużą przyjemnością poinformować Was, że nieśmiało sygnalizowane na początku 2002 roku rozpoczęcie prac nad, od dawna oczekiwanym przez całe środowisko kajakowe, zsynchronizowaniem wysiłków Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego i Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK nad rozwiązywaniem wszystkich istotnych dla nas problemów, stało się faktem.

W wyniku wspólnie prowadzonych prac i wielu kompromisów zdołaliśmy ujednolicić zasady zdobywania odznak turystyki kajakowej obu organizacji, opracować i wydać wspólną książeczkę TOK oraz rozszerzyć uprawnienia weryfikatorów OT PZK i TOK PTTK do wzajemnego poświadczania i weryfikowania obu odznak.

Efektem wspólnego wysiłku obu komisji w minionym roku jest również przeprowadzenie trzech edycji kursów na III stopień instruktorów PZK i przodowników TK PTTK, czterech edycji kursów i egzaminów eksternistycznych na podwyższenie posiadanych uprawnień instruktorskich i przodownickich, pięciu edycji kursu weryfikatorów TOK oraz zorganizowanie i przeprowadzenie zarówno części ogólnej, jak i specjalistycznej kursu na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo. Łącznie w 2002 roku na różnych kursach zostało przeszkolonych prawie 400 kajakarzy.

Do niewątpliwych sukcesów minionego sezonu należy zaliczyć również zorganizowanie przez obie komisje dwóch wspólnych zlotów – narad przodowników i instruktorów kajakowych. Pierwsza narada odbyła się w kwietniu w Lądku Zdroju, a druga w listopadzie w Zakopanem, gdzie w obecności zgromadzonych gości i ponad dwustu przedstawicieli różnych klubów kajakowych z całej Polski zostało podpisane porozumienie między KTiR PZK oraz KTK ZG PTTK o współpracy w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji kajakowej.

W roku bieżącym zamierzamy koncentrować się nad zagadnieniami związanymi ze szkoleniem. Rozpoczęte zostały prace zmierzające do ujednolicenia programów i zasad zdobywania uprawnień instruktora PZK i przodownika PTTK. Planowane jest zorganizowanie trzech edycji kursów na III stopień instruktora i przodownika oraz kursów podwyższających posiadane uprawnienia TK (maj, sierpień, wrzesień).

Planowane jest również przeprowadzenie pełnego kursu (części ogólnej i specjalistycznej) instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo. Kurs ten zamierzamy zorganizować w takim terminie, aby mogli wziąć w nim udział nauczyciele i ci wszyscy, którym okres nauki w szkołach i uczelniach najczęściej nie pozwala na uczestniczenie w szkoleniach kajakowych.

Do niniejszej informacji ekspresowej dołączamy kartę zgłoszenia na Zlot Przodowników TK PTTK i Instruktorów Turystyki PZK w dniach 16 – 18.05.2003 roku w Lądku Zdroju. Załącznik ten polecamy szczególnej pieczy Was wszystkich z prośbą o możliwie liczne powielenie i rozkolportowanie w środowisku kajakowym. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy dotrzeć do wszystkich pragnących uczestniczyć w życiu środowiska kajakowego i sprawniej realizować jego oczekiwania.

Biorąc udział w zlotach i naradach organizowanych przez KTK ZG PTTK i KTiR PZK każdy z nas może zgłosić swe uwagi i wnioski dotyczące zarówno już funkcjonujących rozwiązań jak i nowatorskie propozycje mogące pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój kajakarstwa turystycznego w Polsce. Tylko bowiem w trakcie wzajemnej wymiany zdań i prowadzonych polemik możliwe jest uzyskiwanie z jednej strony wiedzy o problemach nurtujących nasze środowisko jak również gwarancji, że nasze przemyślenia i doświadczenie będą wysłuchane i być może zasymilowane przez szersze grono koleżanek i kolegów. Ten rodzaj spotkań i wymiany poglądów sprzyja również wzajemnemu poznawaniu w tym również, co nie jest do pominięcia, poznawaniu pokoleniowemu. Liczymy więc na udział w tych imprezach możliwie licznego i różnorodnego spektrum Kajakarskiej Braci.

Pragnąc urozmaicić nasze zloty i narady KTiR PZK i KTK ZG PTTK postanowiły, że spotkania te będą poprzedzane przedsięwzięciami towarzyszącymi takimi jak szkolenia, doszkolenia, egzaminy, spływy.

W związku z tym, że jest to nasz pierwszy kontakt z wieloma z Was pragniemy Wszystkim Miłośnikom Turystyki Kajakowej złożyć życzenia samych pogodnych dni, wielu wspaniałych przyjaźni i niezapomnianych radosnych przygód kajakowych w 2003 roku.

 

Marek Głowacki