Regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej TOK) jest propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku, zachęcanie do jej systematycznego uprawiania oraz poznawania ojczystego kraju i jego turystycznych szlaków wodnych.
 2. TOK jest świadectwem praktycznych kwalifikacji turysty kajakarza oraz jego systematyczności i wytrwałości.

§ 2

 1. O TOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 3

 1. Turystyczna Odznaka Kajakowa posiada osiem stopni:
I stopień POPULARNY
II stopień BRĄZOWY
III stopień SREBRNY
IV stopień ZŁOTY
V stopień DUŻY ZŁOTY
VI stopień ZA WYTRWAŁOŚĆ
VII stopień ZA WYTRWAŁOŚĆ PLATYNOWY
VIII stopień ZA WYTRWAŁOŚĆ DIAMENTOWY

§ 4

 1. TOK przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.
 2. TOK do stopnia VII włącznie mogą nadawać Terenowe Referaty Weryfikacyjne pod warunkiem, że osoba weryfikująca posiada odznakę TOK co najmniej równą stopniowi odznaki weryfikowanej.
 3. TOK stopnia VIII przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek właściwego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II

Zasady zdobywania odznaki

§ 5

 1. TOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia I "POPULARNEGO".
 2. Kilometry zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia TOK uzyskuje się za przepłynięcie szlaku wodnego w kajaku lub kanadyjce.
 3. Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK.
 4. Przepłynięte kilometry w ramach spływów prowadzonych poza granicami Rzeczpospolitej Polski są uwzględniane tylko wtedy, jeżeli do weryfikowanej książeczki TOK zostaną dołączone pisemne sprawozdania z ich przebiegu, a wpisy w książeczce i informacje w sprawozdaniu umożliwią weryfikatorowi prześledzenie trasy spływu.

§ 6

 1. Każdy spływ powinien być potwierdzony w książeczce TOK.
 2. Po przepłynięciu ilości kilometrów wymaganych dla zdobycia odznaki danego stopnia, książeczkę TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III

Warunki zdobywania odznaki

§ 7

 1. Podstawą przyznania TOK jest przepłynięcie na odpowiedni jej stopień niżej wymienionej ilości kilometrów:
I POPULARNY

100 km

II BRĄZOWY dodatkowo

300 km

III SREBRNY dodatkowo

600 km

IV ZŁOTY dodatkowo

1000 km

V DUŻY ZŁOTY dodatkowo

1500 km

VI ZA WYTRWAŁOŚĆ dodatkowo

2500 km

VII ZA WYTRWAŁOŚĆ - PLATYNOWY dodatkowo

4000 km

VII ZA WYTRWAŁOŚĆ - DIAMENTOWY dodatkowo

6000 km

§ 8

 1. Nadwyżki kilometrów pozostałych po uzyskaniu danego stopnia TOK zalicza się na stopień wyższy.
 2. TOK stopnia I mogą zdobywać turyści, którzy rozpoczęli 10 rok życia.
 3. W okresie ubiegania się o TOK różnych stopni dozwolone są przerwy w zdobywaniu punktów.
 4. W czasie jednego roku można zdobyć tylko jedną TOK.
 5. Zasada określona w p. 4 nie dotyczy stopnia I i II (obie te odznaki można zdobywać w jednym roku kalendarzowym).

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli TOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.
 2. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
 3. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 10

Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 11

Traci moc regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995 r.

§ 12

Regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.