Regulamin Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK

I. Przepisy ogólne

§1

 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK nadaje tytuł i uprawnienia:
  1. Honorowego Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK,
  2. Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK.
 2. Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK nadaje się w celu wyróżnienia szczególnie zasłużonych i aktywnych działaczy turystyki kajakowej spełniających wymagania § 7 ustęp 5.
 3. Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK może być w wyjątkowych przypadkach nadany osobom nie spełniającym postanowień §1 ustęp 2 i § 7 ustęp 5 a szczególnie zasłużonym dla upowszechnianiu lub rozwoju turystyki kajakowej.
 4. Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK nadawany jest dożywotnio na wniosek Członków KTK ZG PTTK, Zarządów Klubów TK PTTK lub Zarządów Oddziałów w przypadku braku w oddziałach klubów TK.
 5. Tytuł i uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK nie są nadawane w drodze wyróżnień i nie mogą nosić znamion odznaczenia honorowego.
 6. Tytuł i uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK uzyskuje się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz Zasad Organizacji Kursów dla Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK.
 7. Tytuł i uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK może być nadany na podstawie wniosku posiadacza tytułu i uprawnień Instruktora Turystyki Kajakowej Polskiego Związku Kajakowego.
 8. Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.
 9. Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK popularyzuje idee Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, pełni swe obowiązki świadomie i dobrowolnie, wypełnia je w miarę możliwości jak najlepiej.

§2

Ustala się cztery stopnie Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK:

 1. Przodownik IV stopnia,
 2. Przodownik III stopnia,
 3. Przodownik II stopnia,
 4. Przodownik I stopnia.

§3

 1. Uprawnienia i tryb nadawania oraz podwyższania poszczególnych stopni przodownickich określone zostały odpowiednio w rozdziale II i IV niniejszego regulaminu.
 2. Uzyskiwanie uprawnień przodownickich wymienionych w §2 ustęp 2 -4, odbywa się kolejno poczynając od stopnia IV lub III.
 3. Przodownicy Akademiccy III stopnia których uprawnienia zostały uzyskane przed wejściem do użytku niniejszego regulaminu mogą weryfikować swe uprawnienia do tytułu Przodownika Turystyki Kajakowej III stopnia, w zrozumieniu niniejszego regulaminu, jedynie w przypadku udokumentowania posiadania srebrnej Turystycznej Odznaki Kajakowej oraz swego wkładu pracy przy organizacji i realizacji spływów klubowych przewidzianych dla III stopnia Przodownika TK PTTK ( §8 ustęp 2 ).

§4

Tytuł Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK i wynikające z niego uprawnienia i obowiązki wymienione poniżej podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów, ustaw i rozporządzeń organów administracji państwowej.

 

II. PRAWA PRZODOWNIKA

§5

 1. Każdy Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK ma prawo do:

 1. Noszenia odznaki Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK, posługiwania się proporczykiem i pieczątką imienną Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK.
 2. Potwierdzania turystom – kajakarzom, w książeczkach Turystycznych Odznak Kajakowych, przebytych tras.
 3. Nadawania Dziecięcej Odznaki Kajakowej “KIEŁBIK” zgodnie z regulaminem tej odznaki.
 4. Prowadzenia własnej książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych bez obowiązku poświadczania jej na trasie.
 5. Aktywnego uczestnictwa w Zlotach Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK i Krajowych Naradach Aktywu Kajakowego z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 6. Korzystania z bazy noclegowej, sprzętu i udogodnień pozostających w gestii PTTK na prawach obowiązujących w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym.
 7. Awansowania na wyższe stopnie Przodownika TK PTTK.
 1. Przodownik IV stopnia ma prawo do:

 1. Współudziału przy planowaniu i współpracy przy realizacji imprez o randze sekcyjnej, klubowej lub oddziałowej.
 2. Pełnienia funkcji organizacyjnych, za wyjątkiem funkcji komandora i osoby odpowiedzialnej za przebieg spływu i wybór jego trasy na wodzie w czasie wyżej wymienionych imprez.
 3. Prowadzenia, pod nadzorem przodownika turystyki kajakowej stopnia III – I , instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie.
 1. Przodownik III stopnia ma prawo do:

 1. Planowania i realizacji imprez turystyki kajakowej o randze sekcyjnej, klubowej lub oddziałowej.
 2. Pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych w czasie wyżej wymienionych imprez.
 3. Prowadzenia samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie
 4. Pełnienia funkcji organizacyjnych na imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych z wyłączeniem funkcji kierowniczych.
 1. Przodownik II stopnia ma prawo do:

 1. Wykonywania wszystkich czynności przewidzianych dla Przodownika III stopnia.
 2. Planowania i realizacji imprez turystyki kajakowej do rangi ogólnopolskiej włącznie.
 3. Pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na imprezach, o których powyżej mowa.
 4. Szkolenia Przodowników III i II stopnia.
 1. Przodownik I stopnia ma prawo do:

 1. Wykonywania wszystkich czynności przewidzianych dla przodownika II stopnia
 2. Planowania i realizacji imprez turystyki kajakowej do rangi międzynarodowej włącznie.
 3. Pełnienia funkcji organizatora i wykładowcy kursów i sympozjów doskonalących oraz kursów na uzyskiwanie wszelkich uprawnień przodownickich.
 4. Wizytowania z ramienia Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK wszelkich imprez kajakowych PTTK

III. OBOWIĄZKI PRZODOWNIKA

§6

 1. Upowszechnianie idei PTTK.
 2. Aktywna praca w środowisku kajakowym.
 3. Systematyczne wzbogacanie swych kwalifikacji wodniackich krajoznawczych.
 4. Upowszechnianie i przestrzeganie zasad bezpiecznego pływania na imprezach kajakowych
 5. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu
 6. Po zakończeniu sezonu składanie do wybranego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego sprawozdania z przyznanych Turystycznych Odznak Kajakowych “KIEŁBIK” według określonego wzoru.
 7. Zgłaszanie do KTK ZG PTTK informacji umożliwiających aktualizację danych osobowych.
 8. Systematyczne rejestrowanie w kolumnie 9 książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych informacji o pełnionych funkcjach w organizacji i przeprowadzaniu poszczególnych imprez kajakowych jak również udziałów w szkoleniach i naradach kajakowych.


  1. TRYB I WARUNKI NADAWANIA UPRAWNIEŃ PRZODOWNICKICH

§7

 1. Uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK nadaje KTK ZG PTTK.
 2. Uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK obowiązują, z zastrzeżeniami wymienionymi w §4 ustęp1, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami kraju przebywania.
 3. Tytuł Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK i jego stopień jest nadawany dożywotnio i może być zawieszony , cofnięty lub obniżony wyłącznie w sytuacjach i w trybie omówionym w §11.
 4. Rodzaj posiadanych uprawnień Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK określa legitymacja którą wystawia KTK ZG PTTK na czas nieokreślony podając stopień i datę ich uzyskania.
 5. W celu zbudowania formuły praktyk dla ubiegających się o tytuł i uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK ustanawia się funkcje “PROMOTORA” mającego za zadanie przekazania odbywającemu praktykę możliwie pełnej gamy doświadczeń z zakresu organizacji i prowadzenia imprez kajakowych PTTK.
 6. Tytuł i uprawnienia “PROMOTORA” umożliwiające zaliczanie praktyk, o których mowa w §8 oraz orzeczeń wymienionych w §10-11 , przysługuje na czas kadencji Prezesom Sekcji i Klubów lub osobom przez nich wyznaczonym.
 7. Uprawnienia o których mowa w punkcie 3 mogą być realizowane jedynie w stosunku do osób posiadających lub ubiegających się o stopień Przodownika nie wyższy niż posiadany przez beneficjenta tytułu i uprawnień “PROMOTORA”.
 8. Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK nadaje się w celu wyróżnienia szczególnie zasłużonych działaczy turystyki kajakowej PTTK, którzy spełniają następujące warunki:
 1. Posiadają co najmniej 25-letni staż przodownicki,
 2. Posiadają tytuł Przodownika I stopnia i inne uprawnienia związane z uprawianiem kajakarstwa.
 1. Wręczenie tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK może nastąpić podczas Zlotów Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK, największych imprez z Kalendarza Imprez Kajakowych lub innych uroczystości o dużym znaczeniu dla Środowiska Kajakowego.

§8

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK nadaje odpowiedni stopień Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK jeśli kandydat spełnia w poszczególnych przypadkach niżej wymienione warunki formalne przewidziane dla tych stopni.

 1. Przodownik IV stopnia
  1. Ma ukończone 16 lat.
  2. Jest członkiem PTTK.
  3. Posiada minimum Turystyczną Odznakę Kajakową w stopniu II BRĄZOWYM.
  4. Posiada udokumentowaną umiejętność pływania wpław.
  5. Ukończył szkolenie specjalistyczne przewidziane programem szkolenia na III stopień Przodownika Turystyki Kajakowej i zdał egzamin teoretyczny i praktyczny, przewidziany dla tego stopnia, z wynikiem pozytywnym.
  6. Może wykazać się udziałem w minimum 7 różnych kilkudniowych spływach kajakowych w czasie minimum pełnych dwu lat aktywnej pracy w środowisku klubowym.
 1. Przodownik III stopnia
  1. Ma ukończone minimum 18 lat.
  2. Ma minimum wykształcenie średnie.
  3. Jest członkiem PTTK.
  4. Posiada minimum Turystyczną Odznakę Kajakową w stopniu III SREBRNYM .
  5. Posiada udokumentowaną umiejętność pływania wpław.
  6. Ukończył szkolenie specjalistyczne przewidziane programem szkolenia na III stopień Przodownika Turystyki Kajakowej i zdał egzamin teoretyczny i praktyczny, przewidziany dla tego stopnia, z wynikiem pozytywnym.
  7. Może wykazać się udziałem w minimum 10 różnych kilkudniowych spływach kajakowych w czasie minimum pełnych trzech lat aktywnej pracy w środowisku kajakowym.
  8. Może wykazać się braniem udziału w organizacji i przeprowadzeniu minimum 4 imprez kajakowych zgodnych z uprawnieniami przodownika IV stopnia turystyki kajakowej PTTK.
  9. Ukończył praktykę przewidzianą dla tego stopnia i uzyskał z niej pozytywną opinię od uprawnionego “PROMOTORA”.

 1. Przodownik II stopnia
  1. Ma ukończone minimum 18 lat.
  2. Ma minimum wykształcenie średnie.
  3. Jest członkiem PTTK.
  4. Posiada minimum Turystyczną Odznakę Kajakową w stopniu IV ZŁOTYM.
  5. Posiada minimum Górską Odznakę Kajakową w stopniu BRĄZOWYM.
  6. Posiada udokumentowaną umiejętność pływania wpław
  7. Ukończył kurs doszkalający przewidziany programem szkoleń na podwyższenie uprawnień z trzeciego na drugi stopień przodownika turystyki kajakowej i zdał egzamin teoretyczny i praktyczny, przewidziany dla tego stopnia, z wynikiem pozytywnym.
  8. Może wykazać się udziałem w minimum 15 różnych kilkudniowych spływach kajakowych w czasie minimum pełnych czterech lat aktywnej pracy w środowisku kajakowym.
  9. Może wykazać się braniem udziału w organizacji, przeprowadzaniu i rozliczaniu minimum 5 imprez kajakowych zgodnych z uprawnieniami przodownika turystyki kajakowej III stopnia w tym minimum trzykrotnie pełniąc funkcje kierownicze imprezy.
  10. Ukończył praktykę przewidzianą dla tego stopnia i uzyskał z niej pozytywną opinię od uprawnionego “PROMOTORA”

 1. Przodownik I stopnia
  1. Ma ukończone minimum 18 lat.
  2. Ma minimum wykształcenie średnie.
  3. Jest członkiem PTTK.
  4. Posiada minimum Turystyczną Odznakę Kajakową w stopniu V DUŻYM ZŁOTYM.
  5. Posiada minimum Górska Odznakę Kajakową w stopniu SREBRNYM.
  6. Posiada udokumentowaną umiejętność pływania wpław.
  7. Ukończył kurs doszkalający przewidziany programem szkoleń na podwyższenie uprawnień z drugiego na pierwszy stopień Przodownika Turystyki Kajakowej i zdał egzamin teoretyczny i praktyczny, przewidziany dla tego stopnia, z wynikiem pozytywnym.
  8. Może wykazać się udziałem w minimum 30 różnych kilkudniowych spływach kajakowych w czasie minimum pełnych siedmiu lat aktywnej pracy w środowisku klubowym.
  9. Może wykazać się zorganizowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem minimum 10 imprez kajakowych zgodnych z uprawnieniami Przodownika Turystyki Kajakowej II stopnia w tym minimum siedmiokrotnie pełniąc funkcje kierownicze imprezy.
  10. Ukończył praktykę przewidzianą dla tego stopnia i uzyskał z niej pozytywną opinię od uprawnionego “PROMOTORA”

§9

 1. W uzasadnionych przypadkach Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK ma prawo podwyższyć uprawnienia przodownickie z pominięciem wymogów formalnych zawartych w §8 ust. 3 punkt E oraz §8 ustęp 4 punkt E.
 2. Dotyczy to w szczególności przypadków kiedy możliwym jest zaliczenie zamiast przewidzianych regulaminem Górskiej Odznaki Kajakowej odcinków rzek znajdujących się w stosownych wykazach tej odznaki, innych rzek posiadających wyraźnie górski charakter /minimum WW 2/.
 3. Ilość “zaliczanych” w ten sposób rzek pozostaje zgodna z ustaleniami regulaminu odpowiedniego stopnia Górskiej Odznaki Kajakowej.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK prowadzi kartotekę przyznanych uprawnień przodownickich.
 2. Kartoteka jest aktualizowana na podstawie dostarczanych do KTK ZG PTTK informacji korygujących dane osobowe poszczególnych przodowników i na podstawie zweryfikowanych, pod względem formalnym, przez KTK ZG PTTK protokółów egzaminacyjnych.
 3. W kartotece tej uwidaczniane są również udziały w szkoleniach, kursach doskonalących i sprawdzianach.
 4. Na podstawie danych wymienionych w punkcie 3 KTK ZG PTTK może dokonywać wstępnej analizy aktywności przodownika w zakresie realizacji obowiązków wynikających z treści §6.
 5. Orzekanie o braku aktywności przodownika wymaga pogłębionej analizy z zakresu :
 1. Ilości i jakości przeprowadzanych w badanym okresie imprez kajakowych
 2. Ocen sprawności organizatorskiej przodownika przeprowadzonej przez uczestników tych imprez
 3. Oceny bezpieczeństwa uczestników na imprezach organizowanych przez sprawdzanego przodownika.
 1. Orzekanie o którym mowa w punkcie 5 może być prowadzone wyłącznie przez powołany przez KTK ZG PTTK zespół składający się z minimum pięciu przodowników posiadających status “PROMOTORA”
 2. Zespół o którym mowa w punkcie 6, musi posługiwać się w czasie swej pracy zasadami wymienionymi w §11 ustęp 3-7.

§11

 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK ma prawo :
 1. Udzielać przodownikom pouczeń i upomnień
 2. Zawieszać przodowników w prawach do prowadzenia imprez
 3. Obniżać stopnie przodownickie
 4. Pozbawiać uprawnień przodownickich
 1. Podejmowanie sankcji o których mowa w punkcie 1 możliwe jest gdy zostanie stwierdzone że przodownik:
 1. Nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu
 2. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na wodzie
 3. Łamie prawo państwowe
 4. Nie utrzymuje swych kwalifikacji na poziomie gwarantującym poprawność realizacji imprez przewidzianych dla jego uprawnień
 5. Dopuszcza do nadużywania alkoholu w czasie trwania imprez kajakowych lub toleruje udział osób nietrzeźwych w realizacji programu pływań.
 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK ustosunkowuje się do zgłoszonych lub stwierdzonych zarzutów dotyczących postępowania przodownika, powiadamia go o powstałej sytuacji powołuje komisję składającą się z minimum pięciu przodowników o statusie “PROMOTORA” .
 2. Powołana komisja, o której mowa w punkcie 3, zaprasza zainteresowanego do złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie.
 3. Po otrzymaniu wyjaśnień komisja rozpatruje sprawę i podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.
 4. W pracy komisji mogą brać udział /z głosem doradczym / członkowie prezydium KTK ZG PTTK.
 5. Uchwała , o której mowa w punkcie 5 , ma dla KTK ZG PTTK moc wiążącą.
 6. Od uchwały , o której mowa w ustępie 5, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§12

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTK ZG PTTK.

§13

Traci moc obowiązującą Regulamin Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK zatwierdzony Uchwałą Prezydium ZG PTTK Nr 304/XVI/2008 z dnia 23 listopada 2008 roku.

§14

Regulamin został uchwalony Przez Komisję Turystyki Kajakowej ZG PTTK dnia 13.11.2010 i został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK uchwałą Nr 172/XVII/2010 z dnia 18 grudnia 2010 r. .

§15

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTTK.