Regulamin
POLESKIEJ ODZNAKI KAJAKOWEJ
im. Janusza Michalskiego

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Poleskiej Odznaki Kajakowej (zwanej dalej POK) jest propagowanie turystyki kajakowej jako sprawdzonej formy aktywnego wypoczynku, zachęcanie do jej systematycznego uprawiania, poznawania obszaru Polesia Lubelskiego i jego szlaków kajakowych oraz upamiętnienie wybitnych zasług dla tej aktywności turystycznej jej patrona Janusza Michalskiego.
 2. POT jest świadectwem praktycznych kwalifikacji turysty kajakarza, jego systematyczności i wytrwałości oraz poznania szlaków kajakowych Poleskiej Doliny Bugu.
 3. POK może być zdobywana równocześnie z Turystyczną Odznaką Kajakową PTTK (TOK) i Polskiego Związku Kajakowego.

§ 2

O POK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 3

Poleska Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:

I. BRĄZOWA
II. SREBRNA
III. ZŁOTA

§ 4

 1. POK ustanowiona została przez Poleskie Towarzystwo Medialne i Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie.
 2. POK przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie.
 3. Komisja przyznaje wszystkie stopnie odznaki.

Zasady zdobywania odznaki

§ 5

 1. POK zdobywa się według kolejności stopni, zaczynając od stopnia I (Brązowa).
 2. Odcinki szlaków zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia POK uzyskuje się za ich przepłynięcie w kajaku lub kanadyjce.
 3. Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce POK.

Warunki zdobywania odznaki

§ 6

 1. Podstawą przyznania POK odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:
 2. POK można zdobywać:
 3. Minimalne odcinki przebytych szlaków, określonych regulaminem na dany stopień nie są zaliczane po ponownym ich pokonaniu, przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.
 4. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień POK.

§ 7

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki na szlakach kajakowych Poleskiej Doliny Bugu, na wniosek Komisji Turystyki Kajakowej, Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie może nadać tytuł i Dyplom “Honorowa, Poleska Odznaka Kajakowa”. Nadanie tytułu powinno mieć charakter uroczysty z okazji Dni Turystyki, podsumowania sezonu, Walnych Zebrań itp.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. POK powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu, na imprezach i spotkaniach kończących sezon turystyczny lub innych uroczystościach turystycznych.
 2. Ewidencję turystów, którzy zdobyli POK prowadzi Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie.

§ 9

 1. Prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Kajakowej ZO PTTK we Włodawie.
 2. Wykaz obowiązujących szlaków przy zdobywaniu POK, wzór odznaki i książeczki POK, stanowią załącznik do Regulaminu.
 3. Regulamin Poleskiej Odznaki Kajakowej PTTK wraz z załącznikami zatwierdzono przez Poleskie Towarzystwo Medialne we Włodawie oraz uchwałą Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie nr 6/11 z dnia 29 listopada 2011 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Załącznik do Regulaminu Poleskiej Odznaki Kajakowej

Wykaz szlaków i minimalne ich odcinki, wymagane do zdobycia POK.

Rzeka Bug

  1. Świerże – Siedliszcze: 20 km
  2. Wola Uhruska – Zbereże: 21 km
  3. Zbereże - Wołczyny: 13 km
  4. Wołczyny – Orchówek 19 km
  5. Wołczyny – Włodawa: 23 km
  6. Orchówek – Różanka: 15 km
  7. Włodawa – Pawluki: 18 km
  8. Różanka –Kuzawka: 23 km

Rzeka Włodawka

 1. Kołacze – Suchawa: 9 km
 2. Suchawa – Adamki: 6 km
 3. Adamki – Włodawa: 8 km

Rzeka Krzewianka

 1. Szcześniki – ujście – Suchawa (rz.Włodawka): 12 km (8,5+3,5)

Rzeka Krzemianka

 1. Luta (jaz) – ujście – Adamki (rz. Włodawka): 9 km (6,5+2,5)

Rzeka Tarasienka

 1. Żłobek – Jez. Glinki: 8 km
 2. Tarasiuki – ujście – Włodawa (rz. Włodawka): 9 km (6+3)

Rzeka Uherka

 1. Stańków – Sajczyce: 9 km
 2. Zarzecze – Ruda: 13 km
 3. Ruda – Siedliszcze: 9 km

Przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej ZO PTTK we Włodawie
Józef Tworek