Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK KIEŁBIK

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “Kiełbik” ( dalej zwanej KIEŁBIK ) jest:

§ 2

 1. Dziecięca Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:
I stopień BRĄZOWY
II stopień SREBRNY
III stopień ZŁOTY

§ 3

 1. KIEŁBIKI wszystkich stopni przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.
 2. Podstawą do przyznania KIEŁBIKA jest przedłożenie Książeczki TOK do weryfikacji w dowolnie wybranym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział II

Zasady zdobywania odznaki

§ 4

 1. KIEŁBIKI zdobywa się według kolejności stopni wymienionych w § 2.
 2. Zdobywanie KIEŁBIKÓW rozpoczyna się od stopnia I – BRĄZOWEGO.

§ 5

 1. Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce TOK.
 2. KIEŁBIKI może nadać Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktor Turystyki Polskiego Związku Kajakowego organizujący spływ kajakowy lub w nim uczestniczący. Przodownik lub instruktor nadający w tym trybie odznakę jest zobowiązany do zweryfikowania jej w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział III

Warunki zdobywania odznaki

§ 6

 1. Podstawą przyznania KIEŁBIKA odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:


 2. 2 dni na stopień BRĄZOWY
  7 dni na stopień SREBRNY

  14

  dni

  na stopień

  ZŁOTY


 3. KIEŁBIKI można zdobywać do ukończenia 9 roku życia, pływając pod opieką dorosłych.
 4. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień KIEŁBIKA.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. KIEŁBIKI powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu lub w czasie zakończenia sezonu kajakowego.

§ 8

 1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli KIEŁBIKI, prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
 2. Na podstawie zweryfikowanej książeczki TOK można nabywać dowolną ilość odznak.
 3. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
 4. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9

Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 10

Traci moc regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “KIEŁBIK” z dnia 26.05.1995 roku.

§ 11

Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “KIEŁBIK” został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.