REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI KAJAKOWEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin, uchwalony przez Komisję Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK na podstawie art. 35 ust. 2 Statutu PTTK oraz uchwały Zarządu Głownego PTTK nr 402/XVII/2013 z dnia 24 sierpnia 2013 r. zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK , określa zakres i tryb działania oraz  organizację i zasady tworzenia Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK, zwanej dalej Komisją.

 

Rozdział II

Zadania, tryb i zakres działania

§ 2

1.    Do zakresu działania komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w zakresie turystyki kajakowej, a w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki w zakresie turystyki kajakowej, koordynacja działalności klubów turystyki kajakowej, oddziałowych i regionalnych rad i komisji turystyki kajakowej.

2.    Komisja może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz po uzyskaniu upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

3.    Komisja sporządza plany pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

4.    Komisja nie rzadziej niż raz w roku informuje Zarząd Główny PTTK o realizacji planu,

§ 3

Do zadań Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK należy:

1.    realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej,

2.    inspirowanie i koordynowanie działalności oddziałowych i regionalnych komisji turystyki kajakowej,

3.    prowadzenie ewidencji klubów i komisji turystyki kajakowej, na zlecenie Zarządu Głównego PTTK - przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych terenów istotnych z punktu widzenia interesów turystyki kajakowej,

4.    kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną,

5.    rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa,

6.    na zlecenie Zarządu Głównego PTTK organizowanie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem kajakowych szlaków turystycznych, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich,

7.    organizowanie szkolenia znakarzy, nadawanie im uprawnień według kryteriów programów zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTTK oraz prowadzenie ich ewidencji,

8.    szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, przodowników turystyki kajakowej, egzaminowanie i nadawanie im w imieniu Zarządu Głównego PTTK uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji,

9.    upowszechnianie zdobywania odznak turystycznych, ustalanie regulaminów turystycznych odznak kajakowych, organizowanie sieci terenowych referatów weryfikacyjnych i prowadzenie centralnego referatu weryfikacyjnego dla wyższych stopni odznak,

10. inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z turystyką wodną, w szczególności kajakową,

11. opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich,

12. po uzyskaniu upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego PTTK utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i między­naro­dowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK,

13. organizowanie centralnych (ogólnopolskich) spływów kajakowych i innych imprez turystycznych i krajoznawczych,

14. wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki turystyki kajakowej.

§ 4

1.    Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK realizuje swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

 

2.    W przypadku, gdy działalność Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.

 

Rozdział III

Zasady tworzenia

§ 5

1.    Skład Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK jest wybierany podczas Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej w głosowaniu tajnym, w liczbie 5-9 osób.

2.    Kadencja Komisji Turystyki Kajakowej obejmują okres między Krajowymi Konferencjami Turystyki Kajakowej.

3.    Uchwałę o zwołaniu Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej podejmuje komisja w okresie do 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na miesiąc przed terminem konferencji. Konferencja powinna się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.

4.    Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji przysługuje:

a.    Delegatom,

b.    Ustępującej Komisji,

c.    Jednostkom regionalnym PTTK,

d.    Członkom Zarządu Głownego PTTK.

5.    Skład komisji oraz zmiany w nim następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

6.    Prawo uczestniczenia w konferencji z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie konferencji uchwalonym przez komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.

7.    Konferencja jest zwoływana i obraduje oraz dokonuje wyboru władz na podstawie regulaminu konferencji uchwalonym przez komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.

8.    Do wyborów komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarządu Głównego PTTK.

9.    Z głosem doradczym uczestniczą w konferencji członkowie ustępującej komisji, przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.

§ 6

1.    Krajowa konferencja dokonuje oceny działalności komisji oraz ustala kierunki jej działalności na okres kadencji.

2.    Uchwały krajowej konferencji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.

3.    Uchwały krajowej konferencji podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.

§ 7

Komisja może organizować roczne lub okresowe konferencje oraz inne spotkania w dziedzinach właściwych dla danej komisji.

 

Rozdział IV

Organizacja i tryb pracy komisji

§ 8

1.    Komisja wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących i sekretarza, których następnie zatwierdza Zarząd Główny PTTK.

2.    Komisja ma prawo dokooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych, określone w regulaminie Komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.

§ 9

1.  Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK może działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub zespoły. Członkami zespołów mogą być także osoby nie będące członkami komisji.

2.  Wydatki podkomisji lub zespołów muszą mieścić się w środkach budżetowych komisji.

§ 10

1.    Zebrania komisji, rady lub zespołu zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny PTTK.

2.    Zebranie komisji może być również zwołane na pisemny wniosek osób stanowiących co najmniej połowę składu komisji.

3.    Prawo zwoływania zebrania komisji, rady lub zespołu przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.

4.    Uchwały komisji, rad i zespołów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną. Uchwały komisji, rad i zespołów przekazywane są Zarządowi Głównemu PTTK.

5.    Zebrania komisji, rady lub zespołu są protokołowane, zaś dokumentacja ich działalności jest przechowywana w Biurze Zarządu Głównego PTTK a następnie archiwizowana.

6.    Obsługę biurową Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK zapewnia Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie.

§ 12

1.    Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.

2.    Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.

3.    Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania komisji,  jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. W przypadku odwołania komisji Zarząd Główny PTTK zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania Krajową Konferencję Turystyki Kajakowej.

§ 13

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Zarządu Głównego PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

§ 14

Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK używa pieczęci firmowej podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kajakowej oraz informacje teleadresowe. Komisja może używać pieczęci okrągłych z napisem Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

§ 15

1.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.

2.    W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

1.    Regulamin niniejszy, uchwalony uchwałą Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK z dnia 29  listopada 2014 r. i zatwierdzony uchwałą nr 187-XVIII-2015 Zarządu Głównego z dnia 12 grudnia 2015 r. roku wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

2.    Z dniem zatwierdzenia Regulaminu przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.