X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

im. Bolesława Białkowskiego

WDA 2006

pod patronatem

Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jana SzopińskiegoREGULAMIN SPŁYWU

 16-19.02.2006 r.

Szlaga-Błędno-Stara Rzeka-Tleń

32 km


“…gdy Cię złoszczą śniegu braki
zamień narty na kajaki…”

Główny organizator:

Klub Turystów Wodnych “Celuloza” Świecie
Uczniowski Klub Sportowy “Wda” Czarna Woda
Współorganizatorzy:

Polski Związek Kajakowy – Komisja Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<
Urząd Miasta i Gminy w Świeciu
Urząd Miasta i Gminy w Czarnej Wodzie
Urząd Gminy w Osiu
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
Elektrownie Wodne Sp.zo.o. w Samociążku
Zespół Szkół Publicznych w Osiu
PZU Starogard Gdański
Zakłady Porcelany Stołowej “Lubiana” SA

Patronat prasowy:

Magazyn Kajakowy “Wiosło”

Patronat medialny:

Charakter spływu:

Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym.

Kierownictwo Spływu:

Komandor Leszek Miesała
Wicekomandor Ryszard Roman
Komisja Sędziowska Czesław Hetmański, Bronisław Lassin
Główny ratownik

Służby pomocnicze:
Public Relations Iza Roman
Sekretariat Barbara Roman,Hanna Kawecka
Służba medyczna Kinga Cherominek, Aleksandra Jędrzejewska
Piloci spływu Marek Kawecki, Adam Roman, Jarosław Piotrowski, Maciej Roman
Służba kwatermistrzowska Roman Osuch, Maciej Borucki

Termin: 16-19. 02. 2006 r.

Trasa: spływ odbędzie się na rzece Wdzie, na odcinku:

Szlaga – Błędno - Stara Rzeka – Tleń.

Warunki uczestnictwa:

Sprzęt:

Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Wysokość wpisowego:

Wpisowe w wysokości:

należy wpłacać na konto organizatora:

Bank Milennium S.A. o/Świecie
46 11602202 00000000 50167794

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, na “Karcie zgłoszenia”, wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego, na adres: Klub Turystów Wodnych “Celuloza”, ul. Kościuszki 17/50, 86-100 Świecie. Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 01.02.2006 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

>

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:

052 562 22 00 lub 0 603 25 55 30 – Leszek Miesała
058 587 85 33 lub 0 58 587 88 55 w. 24 - Ryszard Roman

Weryfikacja:

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:

Przyjmowanie uczestników:

Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ dnia 16.02.2006 r. od godziny 16.00 w Zespole Szkół Publicznych w Osiu
ul. Szkolna 2 (szkoła z sala gimnastyczną)

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

2. Zaleca się aby każda ekipa spływu posiadała własną apteczkę i reperaturkę.

3. Wszyscy uczestnicy którzy chcą wziąć udział w konkurencjach sportowych są zobowiązani posiadać obuwie sportowe, odpowiednie na salę gimnastyczną

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
 2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 3. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
 4. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
 5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.
 6. Podczas imprezy zostaną rozegrane konkurencje indywidualne i drużynowe, których wykaz zamieszczony jest, wraz ze szczegółami rozgrywania poszczególnych konkurencji, w Załączniku nr 4, który dostarczany jest przy weryfikacji.
 7. W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Szczegółowy Regulamin (Załącznik nr 2 i 4), przeprowadzi klasyfikację drużynową.
 8. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu (Załącznik nr 3), w zależności od zaistniałej sytuacji.

 


Załącznik nr 1

Wykaz niezbędnego wyposażenia osobistego podczas zimowego kajakowania:

 1. ciepła odzież, chroniąca przed przemarznięciem (odzież polarowa, wełniana, bawełniana, specjalne tkaniny “termo”) – stosuje się zasadę ubierania “na cebulę”, przy czym cieplej ubiera się dolne partie ciała, które podczas pływania pozostają w bezruchu,
 2. odzież wierzchnia, chroniąca przed zamoczeniem.
 3. ciepłe skarpety i obuwie,
 4. czapka, szalik, rękawice – zaleca się posiadanie ciepłych rękawic oraz dodatkowych gumowych, zabezpieczających przez zamoczeniem,
 5. wodoszczelne worki na zapasową odzież,
 6. okulary przeciwsłoneczne,
 7. tłusty krem,
 8. termos z gorącą herbatą,
 9. słodycze,
 10. cumkę do kajaka,
 11. fartuch lub folię chroniącą nogi przed zamoczeniem,
 12. styropian, dmuchaną poduszkę lub karimatę do siedzenia w kajaku,

Załącznik nr 2

Szczegółowy Regulamin spływu i punktacji

I Cel regulaminu.

Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie kolejności zajętych miejsc przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.

II Zasada pokonywania trasy spływu.

 1. W spływie biorą udział uczestnicy zweryfikowani w sekretariacie spływu przed rozpoczęciem spływu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
 3. Każdy z etapów rozpoczyna się i kończy w ustalonym programowo czasie (załącznik nr 3).
 4. Trasa spływu pokonywana jest przez uczestników w ustalonym, przez Kierownictwo Spływu, porządku. Spływ otwierają i zamykają piloci spływu.
 5. Każda osada w sposób widoczny oznaczona jest numerem startowym, który ustnie zgłasza sędziemu na starcie i mecie danego etapu. Zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy sędzia powtórzy usłyszany numer.

III Punktacja spływu

 1. W punktacji spływu biorą udział wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem kierownictwa spływu (komandorzy, komisja sędziowska).
 2. Podczas każdej konkurencji indywidualnej, rozgrywanej podczas imprezy, zgodnie z zasadami rozgrywania konkurencji (załącznik nr 4), prowadzona jest klasyfikacja startujących. Pierwszych trzech zwycięzców nagrodzonych zostanie upominkami. Ponadto pierwszych dziesięć miejsc wnosi punkty do klasyfikacji drużynowej:
 3. I – 16 pkt. V – 7 pkt. IX – 2 pkt.

  II – 13 pkt. VI – 5 pkt. X – 1 pkt.

  III – 11 pkt. VII – 4 pkt.

  IV – 9 pkt. VIII – 3 pkt.

  3. Podczas spływu prowadzona jest klasyfikacja drużynowa wg poniższych zasad:

  1. O kolejności drużyn decyduje suma punktów dodatnich i ujemnych zdobytych przez poszczególnych członków ekipy oraz punktów zdobytych przez ekipę w konkurencjach drużynowych. Punktację drużynową wygrywa ekipa, która zdobędzie największą ilość punktów.
  2. Poszczególne konkurencje drużynowe rozgrywane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w Załączniku nr 4, który drużyny otrzymają w dniu weryfikacji.
  3. Do każdej konkurencji drużynowej ekipa wystawia tylko jeden reprezentujący ją skład.
  4. Za kolejne miejsca zdobyte w głównych konkurencjach drużynowych, ekipa otrzymuje:
  5. I miejsce – 100 pkt. IV miejsce – 67 pkt.

   II miejsce – 85 pkt. V miejsce – 61 pkt.

   III miejsce – 75 pkt. VI miejsce – 57 pkt.

   za kolejne miejsca przyznawane są punkty w ilości pomniejszanej o 4, względem punktów przypadających poprzedzającemu miejscu.

  6. Za kolejne miejsca zdobyte w dodatkowych konkurencjach drużynowych, ekipa otrzymuje:
  7. I miejsce – 50 pkt. IV miejsce – 38 pkt.

   II miejsce – 45 pkt. V miejsce – 36 pkt.

   III miejsce – 41 pkt. VI miejsce – 35 pkt.

   za kolejne miejsca przyznawane są punkty w ilości pomniejszanej o 1, względem punktów przypadających poprzedzającemu miejscu.

  8. Punkty ujemne mogą być przyznane ekipie za:

  1. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności drużyn zdecyduje wyższa średnia wieku danej ekipy tj. wygrywa starsza ekipa.
  2. Zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną pucharami. Pierwsza drużyna dodatkowo otrzyma Puchar Przechodni Przewodniczącego Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj.

4. Uczestnikom spływu przysługuje prawo do składania protestów i odwołań według poniższych zasad:

5. Ewentualni sponsorzy mają prawo do ustanowienia, w porozumieniu z Kierownictwem Spływu, własnych kryteriów przyznawania fundowanych nagród.

6. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Spływu.

 


Załącznik nr 3

Program imprezy

16.02.2006 r. - czwartek

16.00–23.00 - przyjmowanie uczestników – weryfikacja – w Zespole Szkół Publicznych w Osiu ul. Szkolna 2 (szkoła z halą sportową).

17.02.2006 r. - piątek

7.30-8.30 - ciąg dalszy weryfikacji uczestników
09.30 - uroczyste otwarcie spływu na hali sportowej
10.30 - wyjazd na start I etapu
12.00 - start do I etapu: Szlaga – Błędno (13 km)
15.30 - zamknięcie mety I etapu spływu i powrót do bazy
16.00 - obiad w szkole
17.30 - rozpoczęcie konkurencji rekreacyjno-sportowych
21.30 - “Nocne wodniaków śpiewanie”
00.00-6.00 - cisza nocna

18.02.2006 r. - sobota

10.00 - wyjazd na start II etapu
10.45 - start do II etapu: Błędno - Stara Rzeka (12 km)
14.30 - zamknięcie mety II etapu spływu
14.00 - wyścig drużynowy na mecie
- ognisko z gorącym posiłkiem
15.30 - powrót do bazy
16.30 - obiad w szkole
20.00 - “Wodniacy się bawią” – jubileuszowa wieczorynka z poczęstunkiem i tańcami w Domu Kultury w Osiu

19.02.2006 r. - niedziela

10.00 - wyjazd na start III etapu
10.30 - start do III etapu: Stara Rzeka – Tleń (7 km)
13.00 - zamknięcie mety III etapu spływu, załadunek sprzętu i powrót do bazy
14.00 - obiad w szkole
15.00 - uroczyste zakończenie spływu na hali sportowej

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Ze względu na jubileuszowy charakter X edycji Spływu, zapraszamy miłośników fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który przypomni uczestnikom wszystkie dotychczasowe spotkania na Zimowej Wdzie.

Regulamin konkursu: