karta zgłoszenia

LXV Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
im. Tadeusza Pilarskiego

 

14 – 18. 06. 2006 r.

Sromowce Wyżne - Nowy Sącz
Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Centralny Spływ Kajakowy PTTK


1. Organizator:

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej “DUNAJEC” 30-206 Kraków, ul. Ks. Józefa 24a


2. Komitet Honorowy:

Przewodniczący: Stanisław Kogut - Senator RP

3. Kierownictwo:

Komandor: Krzysztof Książek

4. Termin: 14 – 18. 06. 2006

5. Trasa: Sromowce Wyżne – Krościenko – Łącko - Nowy Sącz

6. Warunki uczestnictwa:

7. Sprzęt:

Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezatapialny sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe. Zaleca się używanie fartuchów.

8. Wpisowe:

należy wpłacać na konto do dnia 31.05.br organizatora:

Bank PKO BP S.A. Oddział I w Krakowie

nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386.


U W A G A:
Po tym terminie nie gwarantujemy, że zapewnimy wszystkie świadczenia, w tym pamiątki spływowe.

9. Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonujemy na Karcie zgłoszenia, którą wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego należy nadesłać na adres: Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej “DUNAJEC” ul. Księcia Józefa 24a, 30-206 Kraków. Ze względu na limit miejsc o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Pierwszeństwo mają zgłoszenia ekip reprezentujących stowarzyszenia będące członkami PZK, PTTK, TKKF, AZS i ZHP.

UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 1.06.2006 r. pozbawia prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

10. Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:

012 427 16 15 lub 0 694 38 55 38 – Krystyna Świerzowska
0 608 53 15 11 Barbara Kalinowska
0 605 07 29 21 Paula Pikuła – w języku angielskim

11. Weryfikacja:

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania osobiście weryfikacji w Sekretariacie Spływu, w czasie której niezbędne są: Ze względu na przebywanie w strefie nadgranicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ich mienia,każdy uczestnik otrzyma podczas weryfikacji opaskę na rękę, która będzie podczas całego spływu jego osobistym identyfikatorem.. Zapowiadamy regularne kontrole osób przebywających na polu namiotowym w Krościenku. Osoby bez opasek nie będą wpuszczane na teren pola namiotowego lub będą z niego wypraszane.

12. Przyjmowanie uczestników:

Uczestnicy mogą zgłaszać się do Sekretariatu Spływu od godz.12.00 w dniu 14.06.06 do godz. 11.00 w dniu 15.06.06 na polu namiotowym w Krościenku przy ul. Zdrojowej 9.

13. Organizator zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:

Uwaga! Osobom towarzyszącym zapewniamy wyłącznie biwak.

14. Obowiązki uczestników:

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

Zaleca się, aby każda drużyna posiadała własną apteczkę i reperaturkę.

15. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 3. Komandor ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 4. Ze względu na warunki pogodowe lub bezpieczeństwo uczestników Komandor może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 5. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy.
 6. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.

 

 

Regulamin punktacji spływu

I. Cel regulaminu

Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie kolejności zajętych miejsc przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.

II. Postanowienia ogólne

 1. W punktacji spływu biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy.
 2. Uczestnicy zobowiązani są startować w slalomie i zjeździe w osadach i kategoriach, w których zostali zweryfikowani, pod karą dyskwalifikacji w spływie.
 3. Płynący z przodu członek załogi musi posiadać założony numer startowy. Numer ten należy ustnie zgłosić sędziemu na starcie i mecie danego etapu. Zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy sędzia powtórzy usłyszany numer.
 4. Uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych.

III. Konkurencje

 1. Do punktacji indywidualnej zalicza się punkty zdobyte za slalom, zjazd i odcinek limitowany czasem.
 2. Do punktacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez maximum 10 najlepszych osad drużyny w konkurencjach indywidualnych oraz punkty za Drużynowy Wyścig o Puchar im. T. Pilarskiego. Drużynę tworzą minimum 3 osady.

IV. Kategorie

 1. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
  T-1 – kajaki turystyczne (sztywne)- K i M,
  T-2 – kajaki turystyczne (sztywne)- K, M i Mix,
  F-1 – kajaki turystyczne (składane)- K i M,
  F-2 – kajaki turystyczne (składane)- K, M i Mix,
  K-1 – kajaki wyczynowe, w tym zjazdowe- K i M,
  K-2 – kajaki wyczynowe- K ,M i Mix,
  C-1 – kanadyjki- M,
  C-2 – kanadyjki- K, M i Mix.

 2. Kategorię tworzy się w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad.
 3. Poza konkurencją dopuszcza się udział w spływie na innym sprzęcie pływającym (np. na pontonach), po wcześniejszym zakwalifikowaniu go przez Komisję Sędziowską.

V. Punktacja indywidualna

 1. Punktację prowadzi się oddzielnie dla każdej kategorii.
 2. Zależnie od zajętego miejsca w slalomie i w zjeździe osada otrzymuje:
  za I miejsce+ 100 pkt
  za II miejsce+ 95 pkt
  za III miejsce+ 91 pkt
  za IV miejsce+ 88 pkt
  za V miejsce+ 86 pkt
  za każde następne1 pkt mniej.

 3. Za opóźnienie startu lub przypłynięcie po zamknięciu mety do – 100 pkt.
 4. Osady, które nie ukończyły danej konkurencji lub zostały w niej zdyskwalifikowane mają prawo startu w pozostałych.
 5. Dyskwalifikacja w spływie następuje po udowodnieniu zmiany w składzie osady, zmiany kategorii łodzi lub ominięcia fragmentu trasy spływu.

VI. Punktacja drużynowa

 1. O kolejności drużyn decyduje suma punktów zdobytych przez maximum 10 najlepszych osad drużyny w konkurencjach indywidualnych oraz punktów zdobytych w Drużynowym Wyścigu o Puchar im. T. Pilarskiego. Drużynę stanowią minimum 3 osady.
 2. Od ww. sumy odejmuje się punkty ujemne za:

  • wykluczenie ze spływu członka drużyny - 100 pkt.
  • dyskwalifikację w spływie osady drużyny - 100 pkt.
  • za opóźnienie startu lub przypłynięcie po zamknięciu mety przez każdą osadę drużyny do - 100 pkt.

 3. Każda drużyna otrzymuje ponadto +1 pkt za każdą osobę, która ukończyła spływ, jednak nie więcej niż + 25 pkt.
 4. Za Drużynowy Wyścig o Puchar im. T. Pilarskiego drużyna otrzymuje ilość punktów określoną w szczegółowym regulaminie tej konkurencji

VII. Regulamin slalomu – 15.06.06 (czwartek) godz. 16.00 – 19.00.

 1. Trasą slalomu jest ok. 200-metrowy odcinek Dunajca na wysokości pola namiotowego w Krościenku, na którym ustawione będą ponumerowane bramki.
 2. Wyznacza się limit czasu przebywania na trasie wynoszący 3 min. po przekroczeniu którego osada ma obowiązek ją opuścić.
 3. Osada może dokonać jednej próby przejazdu przez bramkę, za którą uważa się przejście ciała uczestnika przez linię bramki.
 4. O kolejności osad w slalomie decyduje wynik będący sumą czasu przejazdu i punktów karnych, przy założeniu, że 1 pkt = 1 sekunda.
 5. Punkty karne otrzymuje się:
  • 5 pkt. za przejazd poprawny z dotknięciem jednego lub obydwu palików
  • 30 pkt. za przejazd nieprawidłowy

 6. Pod karą dyskwalifikacji w spływie zabrania się zmiany składu osady i kategorii łodzi.

 

VIII. Regulamin zjazdu – 16.06.06 (piątek) start godz. 9.30 – 10.30.

 1. Trasą zjazdu jest ok. 5-kilometrowy odcinek Dunajca z Krościenka do Tylmanowej.
 2. Start odbywa się z brzegu, w grupach złożonych maximum z 5 osad, wg kolejności zgłoszeń do zjazdu, w odstępach ustalonych przez Sędziego Głównego.
 3. Wyznacza się limit czasu przebywania na trasie wynoszący 60 min, za przekroczenie którego następuje dyskwalifikacja w zjeździe.
 4. O kolejności osad w zjeździe decyduje czas pokonania trasy.
 5. Pod karą dyskwalifikacji w spływie zabrania się zmiany skłądu osady i kategorii łodzi.

IX. Regulamin odcinka limitowanego czasem.

 1. Odcinek limitowany czasem jest konkurencją obowiązkową, polegającą na pokonaniu trasy etapu w taki sposób, aby wystartować pomiędzy otwarciem a zamknięciem startu i dopłynąć do mety pomiędzy jej otwarciem, a zamknięciem.
 2. Każdy etap jest odcinkiem limitowanym czasem. Za jego prawidłowe pokonanie każda osada otrzymuje 20 pkt.
 3. Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w nim karane jest dyskwalifikacją w spływie.
 4. Za opóźnienie startu lub przypłynięcie po zamknięciu mety osada może zostać ukarana do 100 pkt. ujemnych.

X. Regulamin Drużynowego Wyścigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego – 16.06.06 (piątek) godz. 16.00 – 19.00.

 1. Trasą wyścigu jest ok. 400-metrowy odcinek Dunajca poniżej mostu w Krościenku.
 2. Wyścig odbywa się na sprzęcie dostarczonym przez Organizatora. Uczestnicy korzystają z własnych wioseł i kamizelek.
 3. Zespół stanowi 5 osad z jednej drużyny, startujących w 3 kajakach 2-osobowych i 2 kajakach 1-osobowych.
 4. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są 15.06.06 do godz. 18.00 w Sekretariacie Spływu. Każda drużyna może zgłosić jeden lub dwa zespoły, przy czym do punktacji drużynowej zaliczany jest wynik lepszego z nich.
 5. Start odbywa się z brzegu, wspólnie dla całego zespołu, wg listy startowej wywieszonej w dn. 15.06.06 ok. godz. 20.00.
 6. O kolejności zespołów decyduje suma czasów pokonania trasy przez wszystkie osady z zespołu.
 7. Zależnie od zajętego miejsca przez zespół drużyna otrzymuje następującą ilość punktów:
za I miejsce+ 500 pkt.
za II miejsce+ 490 pkt.
za III miejsce+ 482 pkt.
za IV miejsce+ 476 pkt.
za V miejsce+ 472 pkt.
za VI miejsce+ 470 pkt.
za każde następne1 pkt mniej.

XI. Protesty

 1. Protesty rozpatruje trzyosobowe Jury.
 2. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dot. prawidłowości startu oraz sędziego celowniczego dot. kolejności osad na mecie.
 3. Protesty dot. pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie w Sekretariacie Spływu najpóźniej w ciągu dwóch godzin od zakończenia konkurencji.
 4. Protesty dot. klasyfikacji końcowej należy składać najpóźniej w ciągu jednej godziny po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych.
 5. Wraz z protestem należy wpłacić vadium w wys. 20 zł, które podlega zwrotowi w razie uznania protestu.

XII. Nagrody

 1. Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej - Nagroda Główna – Kryształowy Puchar Dunajca.
 2. 10 najlepszych drużyn otrzymuje puchary, plakiety oraz nagrody. Pierwsze trzy drużyny otrzymują sprzęt pływający, a pozostałe losują nagrody rzeczowe.
 3. Trzy najlepsze osady w każdej kategorii otrzymują medale oraz nagrody rzeczowe.

P R O G R A M

14.06.2006 r. środa

12.00–23.00 przyjmowanie uczestników w Sekretariacie na polu namiotowym w Krościenku
18.00-24.00 przyjmowanie sprzętu w bazie w Sromowcach Wyżnych
21.00 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – wspólne kibicowanie na “dużym ekranie”: Polska - Niemcy

15.06.2006 r. czwartek

I etap Sromowce Wyżne – Krościenko 23 km

8.00 - 11.00 ciąg dalszy weryfikacji uczestników
11.00 odprawa Sędziego Głównego z kierownikami drużyn
12.00 uroczyste otwarcie spływu
12.30-13.00 wyjazd na start I etapu do Sromowców Wyżnych
13.30-14.30 start do I etapu
Uwaga: na granicznym odcinku Dunajca obowiązuje zakaz dobijania do prawego brzegu.
15.30-18.00 meta w Krościenku - posiłek
16.00-20.00 slalom kajakowy
17.00-20.00 turniej paintball, zawody łucznicze
20.00 koncert zespołu EKT Gdynia
00.00 - 6.00 cisza nocna

16.06.2006 r. piątek

II etap Krościenko – Łącko 20 km

9.30 start uczestników Mistrzostw Polski Weteranów w Zjeździe na trasie Krościenko - Tylmanowa 5 km
9.45-10.30 start uczestników MSKnD do zjazdu na trasie Krościenko – Tylmanowa 5km
10.30-11.30 start pozostałych uczestników
11.00-14.00 I Mistrzostwa Polski we Freestyle Kajakowym w Wietrznicach
13.00-16.00 meta w Łącku - posiłek
14.00-17.00 wyjazdy autokarów do Krościenka
16.00-19.00 Drużynowy Wyścig o Puchar Tadeusza Pilarskiego
17.00-20.00 turniej paintball, zawody łucznicze
20.00 koncert zespołu “Wolna Grupa Bukowina”
Big Band Dunajec – „100 gitar gra „Rzekę”
00.00-6.00 cisza nocna

17.06.2006 r. sobota     DZIEŃ KAJAKARZA

III etap Łącko – Nowy Sącz 21 km

9.30 -10.30wyjazd na start III etapu
11.00 -12.30start do III etapu
13.00 -16.00meta w Nowym Sączu - posiłek
14.00 -17.00wyjazdy autokarów do Krościenka
15.00 -19.00Puchar PZK na ergometrach (indywidualnie)
20.00uroczyste zakończenie spływu
21.00Biesiada Góralska
01.00-06.00cisza nocna

18.06.2006 r. niedziela

Krościenko

8.00-13.00wycieczka na Trzy Korony
9.00-12.00I Mistrzostwa Polski w Rzucie Kapeluszem Flisackim
10.00-11.00paintball – finał zawodów
11.00-13.00Puchar PZK na ergometrach (drużynowo)
13.00uroczystość pożegnania uczestników spływu