plik do pobrania

 

 

XLI

MIĘDZYNARODOWY ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY NA BRDZIE
im. J. Korka

MYLOF- PIŁA MŁYN

23.02.06 - 26.02.2006 r.

R E G U L A M I N


OM PTTK Bydgoszcz

* KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTTK “BRACTWO WODNE”

* BYDGOSKI KLUB KAJAKOWCÓW BYDGOSZCZ

Wspomagający Spływ :

RGŁT KFT I DK “KOLEJARZ” ,

MAKANU - Bydgoszcz- sprzęt kajak.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor Krystyna Czerwińska Instr. Rekr. Ruch

V-ce Komandor Czarnecki Janusz Przod.Tur.Kaj. III st (sprzęt kajakowy )

Prowadzący na wodzie Kazimierz Przydatek Instr.Rekr.Ruch.

Końcowy Arkadiusz Ciak

Lekarz Jerzy Podgóreczny

Kwatermistrz Czernij Bogumiła

Ratownik Michał Kurczycki , Jarosław Kowalczyk

Kier.Grupy pieszej.Wojciech Jagła

Osoby towarzyszące mogą wziąć udział w równocześnie odbywającym się 5 Marszu przez Uroczyska Brdy.

CEL I ZADANIA SPŁYWU

TERMIN SPŁYWU

22.02.2006 - od 18 tej przyjmowanie uczestników

weryfikacja od 22.02.2006 godz.19:00 do 23.02.2006 g.9:00 )

23.02.2006 – 26.02.2006r spływ

TRASA SPŁYWU - rzeka Brda

I dzień 23.02.2006r. Mylof - Nadolna Karczma
II dzień 24.02.2006r. Nadolna Karczm - Płaskosz
III dzień 25.02.2006R. Płaskosz - Piła Młyn

26.02.2006 r. niedziela - zakończenie, posiłek, rozwiązanie imprezy

ZGŁOSZENIA NA SPŁYW

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy nadesłać w terminie do dnia 15.02.2006 r. na adres: Klub Turystyki Kajakowej PTTK “Bractwo Wodne“ 85-137 Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 113/43 e-mail: krynia21@op.pl lub krystczerwinska@wp.pl

Wpisowe wynosi – 190 zł od osoby – (bez kajaka) 160 zł z własnym kajakiem Wpłaty wpisowego dokonywać na konto

Klub Turystyki Kajakowej PTTK “Bractwo Wodne “ PKO I /O Bydgoszcz
nr rachunku 43 1020 1462 0000 7102 0126 4407
z dopiskiem “ Zimowa Brda 2006 “

(Zgłaszający się na spływ od 23.02.2006 rano minus 15 zł za nocleg.)

Kopię lub dowód wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia w terminie do dnia 15 lutego 2006 r. na adres jak w zgłoszeniu. Telefon kontaktowy : Krystyna Czerwińska dom. 052 373 0565 lub kom. 0609284242 lub bezpośrednio do Krystyny Czerwińskiej w siedzibie OM PTTK przy ul. Piotrowskiego 15 w każdy czwartek godz.18:00.

Świadczenia w ramach wpisowego

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłata wpisowego
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie oraz imprezach towarzyszących jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami określonymi w regulaminie oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu imprezy może spowodować wykluczenie ze spływu bez prawa zwrotu świadczeń oraz wpisowego
 4. Umiejętność pływania ( karta pływacka )
 5. Każdy uczestnik musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w spływie lub złoży oświadczenie własnoręcznie podpisane.
 6. Organizator ma prawo w przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników przerwać spływ, a koszty poniesione przez uczestnika nie będą zwracane.
 7. W przypadku nie dojścia spływu do skutku organizator zobowiązany jest do zwrotu wpisowego.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa spływu oraz ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU.
 2. udzielanie pomocy innym uczestnikom spływu którzy takiej pomocy potrzebują
 3. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika- na rzecz organizatora lub osób trzecich
 4. Załadunek i rozładunek sprzętu pływającego z samochodów
 5. W spływie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie
 6. Wszyscy uczestnicy spływu obowiązkowo płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej lub w kapoku
 7. Spożywanie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione.
 8. Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego , jak również pozostawanie za zamykającym
 9. Uczestnicy z własnym sprzętem dowożą sprzęt do Mylofu sami na teren Pstrągarni

Regulamin został opracowany zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej z dnia 18.01.1996r ( Dziennik Ustaw Nr 81 poz. 889 z dnia 04.06.2001e) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12,09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa poniżej 5 dni przed terminem rozpoczęcia spływu wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie ( opracowanym zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Usługach Turystycznych) zobowiązuje się do ich przestrzegania potwierdzając to własnym podpisem ( Dz. U. Nr 55 z dnia 04.06.2001 r. )
 3. Uczestnicy spływu muszą posiadać wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, ciepłą bieliznę, obuwie gumowe, cumkę do kajaka, reperaturkę, apteczkę, folię do przykrycia w kajaku, termos.
 4. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.

Szczegółowy harmonogram imprezy i mapkę każdy uczestnik otrzyma przy weryfikacji.